yYHus< BESLISSING. |iesloten wordt te berichten, dat behou- i|ns goedkeuring van den raad en de ged. Étaten de leening aal worden aanvaard on- jer de voorwaarden!.onder le, 2e en 3e van det schrijven vermeld. Besloten wordt het rapport gevoegd bij Ide jaarstukKen ter fine van bericht te zehden [aan de Gascommissielevens wordt besloten Ide genomen besluiten dd. 22 April 1932 en |24 Juni 1932 ten aanzien van de wijziging fan art. 6 der beheersverordening van het [gasbedrijf terug te nemen, aangezien de ■Wijzigde omstandigheden o.a, in het rente percentage der nieuw aan te gane geldlee- ■ng voor het bedrijf daartoe uit goed fi limndieel beleid aanleiding toe geeft. Dez laatste beslissing mede te deelen aan de :|®oramissie gasbedrijf en de financiëele i commissie an aan del besloten wordt de strook grond in schen- sngte vanBnS te aanvaarden onder de thans gesteld igeveer ^vorwaarden. 57 zuIks il&ieromtrent het advies der grondcommissi den Eigeilf1 te winnen. I Ie reeds eerder genomen beslissing wordt de volgei;lin3etrokken t beroep Igesloten wordt de stuKken op te vragen. R.K.KerK!r )ntvangenij verleen^l 2en begraaf .ge verzofBpe vergunningen worden verleend overeen- 1 de noodiBomstig de besluiten hiernevens gevoegd geboekt onder de nos. 1/562, 1/565» f iH'Jü, 17 tu-3 17 AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 372