1ÏÏ s ftox. S S BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Bouwer.Onfe Belang Teohn.Ambt. Bouw en 'Joningtoezich Va Idem Gerrit van Ee Pieter "lijman B.J.van der Linden 8-4-'32 Centraal Verifica' tiebureaus-Grav venhage 32 KORTE INHOUD. Door tusschenkomst van den Techn.Ambt. Bouw- en "loningtoezicht ontvangt het col; een nieuw plan tot afvoer van afvalwater d'oor het aanleggen van een afvalwaterzui» ringsinrichting bij het woningcomplex aar den Amersfoortschestraatweg. Het plan is vergezeld van een bestek, terwijl nog is zonden een raming van kosten ad f 2460. de mededeeling dat de aannemingssom f 21C bedraagt. 30-6-'32 30-6-'32 20-4-32 27-6-*32 gesloten stichting het collej sooals da geen bezwi plaats hei aanwij zihi en openbal _eidingen legd. Omt: de kosten de voorkei dat de ko; geneene S' schoten ei ren gesch: vtoningsti' brengt advies uit, inzake het verzoek vak ge vergat T.C.v.Logtenstein te Hoest om vergunningHng te v< tot het mogen oprichten van een hooiberg Kp een af acjter zijn perceel --ange Brinkweg no.43»Itergevel kadastraal oezrend gemeente Soest, in secti "burgei A1701Iteslissinj deelt mede, dat J.v.Doorn, Schoutenkampii 17 ontheffing behoeft van het bepaalde bijl artikel 8 der bouwverordening, ten behoevl van den bouw van een woonhuis aan den Eigi domweg, kadastraal bekend gemeente Soest,I in sectie G.no.3619 en adviseert de onthe!| fing onder voorwaarden te verleenen. verzoekt zjjn naam op de lid der Drankwet bedoelde in art. 17» eerfl lijst te plaats! Ge onthe: voorwaard loningtoe 1 Juni 19 f 1681- i: ter verb ,6 meter Besloten sen onder doeld in vraagt volledige vergunning voor de bene» Besloten voorlocaliteit van het perceel Ba.nningstis*0p gronci 4-0. Ige3telde bereikt. vraagt een slijtvergunning voor de achte: werkplaats van het perceel Burg.Grothestri zendt conurole-rapport ten aanzien van jaarrekening 1931 der woningbouwvereenigh "Goed "Zonen" te Soest. Besloten angezien stelde ma 1U fan van besloten p het bi reau in h Nogmaals regelen t F«de Hooy Terschuld <y 3 G CP "o Dagteekening en volgnummer. iro.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 373