1/"D ijfirk. hn. Ambt. t het co; f va lm at er lwaterzuu ymplex .ja t plan is U nog is f 24Ó0.. 3som f 210 'erzoek vai irgunning hooiberg 'eg no.43a in sec utenkamp® paalde bi; en behoew n den Ei, te Soest de onthei nen. 17» eeri te olaats r de bene mningsti de achter ïrothestrJ .en van n rereenigh BESLISSING. .Besloten wordt aan het Bestuur der 'Vonin gtichting Ons Belang mede te deelen, dat het college tegen uitvoering van het plan zooals dat door den architect is ingezond geen bezwaar heeft mits de uitvoering plaats heeft in overleg en op eventueele aanwijzingen van Bouw- en "loningtoezicht en Openbare Werken voor zoover de afvoer- leidingen in of door de wegen worden ge legd. Omtrent de wijze van financiering v de kosten dezer werken geeft het college de voorkeur aan het bestuurtsvoorstel n.1 dat de Kosten uit de inkomsten van de "Al geneene Stichting" renteloos wordt voorge schoten en dat de terugbetaling over 5 Ja ren geschiedt uit het onderhoudsfonds der woningstichting. De vergadering besluit adressant vergun ning te verleenen de hooiberg te plaatsen op een afstand van 4-5 meter uit de ach- ■rgevel van zijn woning.JVf tri De burgemeester verklaart zich tegen dez beslissing. De ontheffing wordt verleend onder de voorwaarden door den Techn.Ambt. Bouw:- - woningtoezicht gesteld in zijn rapport va ■Juni 1932 no. 1/19 n.1. storting van f 1681- in het wegenfonds en grondafstandj ter verbreeding van den Eigendomweg op 16 meter 8 meter uit het hart van den Besloten wordt de naam G.van Ee te plaat sen onder no. 3 (drie) van de lijst be doeld in art. 17 eerste lid der Drankwet. Besloten wordt de vergunning te weigeren op grond dat het voordeze gemeente vast gestelde maximum aantal vergunningen is bereikt. 6- en an *0JL ^Ai VS 4J eg) esloten wordt de vergunning te weigeren aangezien het voor deze gemeente vastge stelde maximum aantal vergunning is bereikt, i *an van rapport wordt kennisgenomen en besloten het Bestuur te wijzen op de meer het bijzonder door het virificatiebu- reau in het rapport aangehaalde punten. Nogmaals zal worden aangedrongen op maat Regelen te nemen tegen S.F.Besselsen en Nooy tot afbetaling van het door her Verschuldigde. "*4 f ua 3 ^/V' 14^. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. mtt/uj t va AANMERKINGEN. cLatJV.uJ w 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 374