V ïïbh. ó'dL e s "o r- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Centraal Verifica tiebureau,den Haad; Nationaal Uitge vers- en Reclame bureau Vla-ardingèn Gemeentesecretaris G.van Hummel agent van politie S'berg Voorzitter 27-6-'32 28-6-'32 29-6-»32 zendt rekening voor het bijwerken der heele boekhouding van het Grondbedrijf Vll het opstellen der jaarrekening met meiaori van toelichting voor genoemd bedrijf over het jaar 1927 ten bedrage van f ÓOO.-. KORTE INHOUD. ïesliten t zendt een lijst van de adressen, naar de Gids van Soest verzonden is, en veraoi een schriftelijke tevredenheidsbetuiging trent de verspreiding als van de wijze uitgaaf. deelt mede, dat het hoofd van dienst,de Techn.Ambt. bij Openbare '/erken hem heef' medegedeeld, dat hij niet in de gelegenhe is een ambtelijk rapport in te zenden on trent een aanvankelijk vermeende overtrei; van het bepaalde bij act.29» le lid van ambtenaren-reglement door den tijd.opz.te kenaar C.G.J.van Heijst. Zooals het ambtelijk rapport niet is om vangen, welk rapport volgens den Techn.Aui ook wel zal achterwege blijven is de besli sing genomen in de vergadering van B.enl, dd. 22 Aoril 1932 op losse schroeven komei te staan, weshalve de secretaris adviseer' het besluit dd. 22 April 1932 in te trekki verzoekt de vergoeding voor vrije genees' kundige behandeling over het eerste kwart! 1932 geheel aan hem uit te betalen. en tevredi ;egeven. Sèsloten 1 L932 in te leponeeren brengt in herinnering het onderhoud met der vettegenwoordigers der P.U.E.M. verbos kende te willen toestaan, dat de Electriss geleiding aan de stapelplaats te den Gold! niet ondergrondsch doch oovengronds wordt aangebracht. Op deze zaak heeft betrekking het beslui dd. 14 Juni 1932. Besloten pi 1932 h levens wo ioesterber Btke zij Ir. O'Bree ler kwarta Met wijzi 'ord t than oirengrond feferond ge ■art de bes taande op ia het tot 'ordt tegg t) 3 C CT> $0 Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 375