fa fa A nP. £en der ge, bedrijf et net meiaor Irijf oYet 600.-. 1naar w en verzosl >etuiging wijze va: ienst.de hera heeft gelegenhi -enden cm- overtref lid van h jd. opz.t et is ontJ Techn.Ani s de besi an 3. en 7, even komei adviseen te treüi je genees' ste kwart: en. Besloten wordt het "besluit dd. 2 2 April 932 in te trekken en deze zaak verder te leponeeren. 10ud met .M. verdof Electrist bo den Joldi ads wordt BESLISSING. jesliten wordt tot betaling. en tevredenheidshetuiging kan worden af egeven. Besloten wordt G.van Hummel vanaf 1 Janu xi 1932 het fondsgeld te voldoen, levens wordt "besloten aan d e agenten te Soesterberg terug te betalen de bedragen 'elke zij werkelijk voor het fonds van Ir. 0'Breen verschuldigd zijn n.1. f 2,34 er kwartaal. W. Al xvs" 3, illet wijziging van het besluit dd.l4-Juni prdt thans vergunning verleend de leidin, wengronds aan te leggen en van den geme ;egroni gebruik te maken onder voorwaarde -at de bestaande bovengrondsche leiding 'taande op den grond van de xled. Spoorwegen it besiuitfia; het totstandkomen der nieuws leiding 'ordt Weggenomen. sn- i932 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. c AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 376