'j- 6 S "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. <5>. <9, Aanduiding van den afzender. G. Middelman M.v.d.Ent Braat Soest Bestuur der Stich ting Engendaalscho ol 3erst-Aanwesend Ingenieur te A'foott Afdeeling finan ciën 17-6-'32 26-5-'32 4-7-'32 KORTE INHOUD. verzoekt zijn vergunning ingevolge ar.|Be;Sl°'ten 1 der Drankwet over te schrijven ten na®»erzoek« Hendricus ITillecam, geb. te Breukelens rode den 27 "ept,lo6o, die hem op 1 1931 in de uitoefening van het bedrijf) ving. verzoekt vergunning ingevolge de HinaJD® vergun] tot uitbreiding van de bestaande onder«8tj aangeb- sche benzinebewaarplaatsdoor bijnlaa-^ van een ondergrondsch reservoir met een] houd van 2000 Liter, na welke uitbreid! aanwezig zullen zijn twee ondergrondse:! reservoirs, elk met een inhoud van 20(1(1 ter, op/in perceel Van Lenneplaan, kadal straal bekend gemeente Soest, in seeti! n0.1866. De techn.ambtenaarbelast met de lei! van bouw- en woningtoezicht adviseert t| gevraagde vergunning onder voorwaarden] verleenen. komt ter vergadering naar aanleiding;: een desbetreffende uitnoodiging van het' meentebestuurDe Burgemeester vraagt 1 bestuur of het van het verkregen recht schoolbouw in deze onzekere tijden getal zal maken. In dit verband wijst sir, or moeilijkheden van het sluiten van een li ning en stelt hij aan het bestuur de vri of de bevolkihg van soest de voorgenome,| moderne inrichting der school zal vaarif ren. Iet bestui >or de he ijelt, da (oeren pro] •1 zullen leggen evei |en volled ■preken, ■prekingi is namidd; irden beL |nd; rweroei ingegeven doet eenige mededeelingen met betrei«i:lBesloten 1 tot het aan den Minister van Defensie 019[te dragi daan verzoek om de badinrichting in deiieêr Uoode: gerplaats bij Zeist te mogen huren, eslejke volg< vraagt of op beschikbaarstelling dier t| inrichting nog prijs wordt gesteld ind® alleen het gebouw en inrichting kan wor| gehuurd en door de gemeente dan wordt™ zorgd voor bediening en levering van ta| stoffen. adviseert het rentepercentage, over '■Besloten bet-saldi in rekening-courant verschubjroer het door de woningbouwvereenigingen/sticiitafïan 1 t/m over het 2e kwartaal 1932 «p 3$ te bepEft/h 3^ Jui op 4% van 1 t/m 19 April en op 3^ vaI1 April t/m 3° Juni 1932. V 3 C Q> ^11. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 379