1' E E J? "o FH- 5 If" Ifd.Financiën ter emeentesecretarie BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. N.van Dijk,Noor- derweg 27> Soest Eest .Vri jw ,-orand- weerver. Soest v.Centrale Slach plaats ,Dir «Keuring dienst v.Vee en VTeesch Mederl.instituut van architecten i6-i-,32 i6-i-»32 22-l-'32 b-7/I3-I-32 1 12-1-132 verzoekt ontheffing van het verbod om <jJ Noorderweg vanaf het perceel, gelegen naa den Noorderweg, kaa.bekend gemeente Soesti in sectie A.loél tot aan de VredehofstraJ te mogen berijden met êen vierwielig motol rijtuig en wel in de richting van de Wie; wésteeg naar de Vredehofstraat De Inspecteur van politie adviseert de vraagde ontheffing te verleenen onder de door hem gestelde voorwaarden en geeft fceslot tbor de conf orrr. litie voorts in overweging tijd van één jaar te de ontheffing voor verleenen. deelt mede, datvde brandkranen niet meerjj met strooïïisschen worden afgedekt orn be vriezing te voorkomen, doch worden ingevel en adviseert de VTaterl.Mij te verzoeKetif er van dezen winter af aan genoegen mede te nemen, dat voortaan geen stroowisschen| meer worden aangebracht. leslot lad in adviseert den raad ter vasts-telling voor te dragen een besluit tot wijziging van het besluit tot kasgeldopname voor I932 i| verband met machtiging tot beleening van grootboekinschrijvingen. aaviseeren over verlaging slachtloonen keurloonen (antwoord op schrijven van /- J anuari 1932) Je slot v<? stste le verzoezt d vorderen dat d onder gesc ikt architecten- 2e. wijst het het instituut indien in voor king van parti geroeoen en gemeenteraad te willen e aan het gemeentebestuur ambtenareb geen partioulie werk uitvoeren; gemeentebestuur erop, datl het 00 prijs zal stellen, komende gevallen de medewei ©uliere architecten wordt I eslot alsn zoeken toenam van d e zal zi vervaa ■van vl of in -fing v regele gelden dn die Jeslo te bie< deze t da t om in dez bmtremi Van ha; 4> 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 37