XIJ. evoige art n ten na® reukelen t 'bedrijf BESLISSING. e de Hinde nde onder, r "bijolaa ir niet een uitbreidt srgrondscï i van 20CÖ laankadi in sectie et de len iviseert onwaarden iDe vergunning wordt verleend, conform iet aangeboden ontwerp. aleiding ig van he' r vraagt Ik jen recht Ljden gebri st s ir. ot van een tuur de n i o orgenomi zal waard iover de verschuif m/stichtii te be;i yf-, van 1 Bssloten wordt tot inwilliging van het erzoek. Het bestuur, daartoe vertegenwoordigd oor de heeren van der Wey, Littooy erijvan sseltdat de menschen, mede door de te oeren propaganda, de voordeelen der school el zullen begrijpen. De afgevaardigden ;en evenwel toe de aangelegenheid in volledige bestuursvergadering te zullen pspreken. Toegezegd wordt, dat volgende Bïprekingen met het bestuur zoo mogelijk ea namiddags tusschen 4 en 4,30 zullen orden belegd, en dat in de oproepingen d£ hjervnerpen der bespreking zullen worden angegeven. Besloten wordt den Techn.Ambtenaar 0.1, 1 te dragen de kosten in overleg met den eer Nooder na te gaan van de voorziening^ elke volgens het schrijven noodig zijn. Jesloten wordt bedoeld rentepercentage v°f r het 2e kwartaal 1932 te be nalen op 1 t/m 19 April en op 3 van 20 Apri lp1 3Ü Juni 4>932. ^A/ 4-W1. m O 1 jgj Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. betreiffl )ef ensie p .ng in del huren, .ng dier te 5 te ld indis ïg kan won in wordt 8' .ng van te Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. C<A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 380