8iJ. Sug. a a J? "o t>W lil. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 8lLl- 'fechn.Ambt. O.W. 7-6-* 32 KORTE INHOUD. ftl' jBest. T.B.C.ver- eeniging Soest K.C.van Nes, ont werper uitbr. Tan 2-7-'32 zendt declaraties tot een totaal bedril Besloten van f 200,73 Wegens uit voorschot beta-;Huren en kleine onkosten van openbare werKen ovetl het tijdvak Januari t/m Hei 1932. verzoekt eene bijdrage uit de gemeentes! Besloten overeenkomstig de bepalingen der verortle|7erleenen ning op het verleenen van bijdragen ter^ strijding van de T.B.0. t/b van den oatij R.A. v.Trichtten bedrage van f 124,25. 4-7-' 32 doet eenige mededeelingen omtrent de vt-BJotifica bereiding van het ontwero-uitbreidingsoiP^ Dir. Keuringsdienst 5"7"'32 zendt rapport betreffende den Keuringsil llotifica ;7ed. J.3arzilay- 5"7"'-32 van Kampen IV. Xuijer, Nieuw- 4-7-'32 straat 1, Soest Besloten Ihaar naam ie sloten ÏÏTu>. Hoofd van den I-7-132 RijKsgebouwendienst no.9645 over de maand Juni 1932. vraagt haar naam op de in art. 17, eeri lid der Drankwet bedoelde lijst te plaati verzoekt het door hem dd. 9 Juni 1932 ij gediende verzoen om vergunning tot het tl aanbouwen eener serre aan zijn woning,gej gen aan de Nieuwstraat als niet ingekorte) te beschouwen. De techn.ambtenaarbelast met de leidii van bouw- en woningtoezicht adviseert de| zaak te deponeeren in afwachting op de stelling van het gemeentelijk uitbreidin| p lan. deelt mede in de tegenwoordige ti jdsons'l De meded digheden geen vrijheid te kunnen vinden Imorden va voorstellen te doen tot het plaatsen vanj uurwerk aan het Postkantoor. $Xi- J.Duijst,Secreta ris kleinvischhan- delaarsvereeniging te Spakenburg 25-6-'32 verzoekt de ventvergunningen wederom voil Besloten 3 maanden te doen afgeven. Inlligen. De Inspecteur van Politie deelt bij schil ven dd. 5 Juli 1932» no.233/4 mede, dat: geldigheidsduur van bedoelde vergunningel langzamerhand verkort is tot één maand iel verband met de groote concurrentie, welbl iden ingezetenen wordt aangedaan, terwijl] bedrag van f 0,50 per maand zeer billijk wordt geacht. Het nemen van af zonderlij<:|| maatregelen voor het betalen van leges jvischhandelaren moet hij ten zeerste onü] den om geen precedent te scheopen en ons in conflict te komen met de vele andere jkooplieden. Hitsdien wordt geadviseerd ai wijzend op het verzoek te beschikken. Bestuur R.K.Muziejjt- 1-7 vereeniging St.Jo^ef te Soesterberg -*32 deelt mede dat het eerste concert te SoiBBesloter terberg wordt gegeven 00 5 Juli tn vraag'. Juli a beschikbaarstelling van de muziektent te pn de mu Soest op 11 Juli a.s. voor het geven van een concert. w 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 381