iïiA. s s "o iï 14. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. G.de Haan en T. van de lieut J.van Doorh Schoutenkampweg 1'j Voorzitter Soest Vooruit, G.H.Veen stra Secretaris van der Raad van State 12-7-'32 H-7-' 32 komen respectievelijk namens de modern vakbonden en de ÏI.C.Arb.Bond in de vert ring. Zij me enen met recht namens vele beiders hunne bezwaren te moeten uit'ors gen tegen de wijze waarop arbeiders -«oi tewerkgesteld in dienst der II.V. Gerui looze weg. Sprekers zijn van meening da aanstelling geschiedt door den ambtenaaj de Boer en niet door de Arbeidsbeurs. De Voorzitter zegt niet anders te wel dan dat de Arbeidsbeurs de namen verstr waaruit door de II.V. en keuze kan d oen ieder geval worden de arbeiders niet do den ambtenaar de Boer geplaatst. Sireke zegt toe dat B.en 7. omtrent de aanstel nog eens zachte wenken zullen geven aan Dir. der II.V. De arbeider v.d.lleut wijs er op dat de werkgeefster vermoedelijk, vacantiebons zal uitbetalen en verzoekt toezicht daarop. Voorts vraagt hij tijd regeling der werkverschaffing. verklaart kosteloos af te staan aan de meente een strook gronds ter lengte van 12 M. en ter breedte van 3)2 M. van perceel sectie G.no.3629 ^ulks ten "behoe van de verbreeding van den Eigendomweg 16 H. De afstand heeft plaats onder de volgende voorwaarden: 1. de opmetings- en overdrachtskosten! men voor rekening van de gemeente; 2. de grond wordt hem tegen een betaling van f 0,25 per jaar in gebruik gegeven, het tijdstip dat de wegverbreeding tot voering wordt gebracht. komt in de vergadering met verzoek eeni financiëele medewerking in de kosten va reclame voor de gemeente in de groote bl den. Het Bestuur van Go est Vooruit wenst voor f 200.- reclame te maken voor tij lijk en vast verblijf in Soest, doch be- schikt niet meer over voldoende geldml len in verband met de hooge kosten van ploitatie van het verkeershuis. In deae kosten sou het bestuur gaarne eene bijd; ontvangen. „esloten erzoeken Besloter te aanvae huren voc Nadat de Beft ver' koste: van f den p zendt afschrift van het advies van Gel Staten omtrent het beroepschrift van C sebaar inzake de aan get R.K.Kerkbestjht te Goestdijk verleende vergunning tot leg eener begraafplaats aan den Kostve renweg, Besloten tennis te refereert uilege v 4) 3 G W Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 387