BESLISSING. 3QSloten wordt een en ander nader te on derzo eken. de moder in de ver mens vele ten uitere eiders mot V. Geruis meening da" n ambten» isbeurs. fs te wete men versti kan d oen, rs niet do 3t. Sirekei le aanstel leven aan: Ueut wij al moedelijk, i verzoekt fc hij tijdi Besloten wordt den grond in schenking lan aan de«te aanvaarden en tegelijKertijd te ver- .engte^vari^ren y00r f per jaar< 1/2 li. van I 3 ten behoil i end omweg I onder de i ;skosten ki :nte in betalin-l gegeven,! iding tot i n voor tij doch te* e geldmicU sten van i In deze eene bij® s van Gei' ft van C.(!| erkbestu® ing tot aa n Xostver AANMERKINGEN. ïadat de heer Veenstra de vergadering rzoeic ee:..Mefverlaten wordt besloten in de te ma ten kosten wegens reclame 50tot een raax:. ^ooie lur 7an f loo.- bij te dragen te bestri jdeiji ruit veriss den p0st reciame Grondbedrijf. Besloten wordt den raad van state# ter jkennis te brengen dat het college eich Jfereert aan het ingenomen standpunt van PO-Uege van ged. staten. J" W 'j£fa~v fa* 1/ cdiL iX 13 het Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. it- Pt* fa* <£l> 'to

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 388