y- S a "o tflA- #30. #bl. iSSl. tSSb d^H- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gezondheidscommis sie voor Baarn c.a K.V.Utrechtsche 7a terleiding-Mij 1T. V.Arnhems che "Taterleiding Mij 1 Idem. Te chnArnh tB ouw - en 7oningtoezicht Idem Idem 12-5-'32 7-7-'32 7-7"'32 6-7-'32 8-7-' 32 7-7-'32 KORTE INHOUD. vestigt de aandacht op de hinder die de wonenden ondervinden van de afvoergassenj de Koelinstallatie van perceel SoesterbJ 12, en verzoekt daartegen maatregelen te men. De Te chn, Ambtenaar belast met de lel ding van Bouw- en "foningtoezicht adviseerf bij rapport van 14 Juli 1932 no.8/ll den! Inspecteur van de Arbeidsinspectie te ver| zoeken een onderzoek in te stellen, of inrichting valt onder de Hinderwet. bevestigt de goede ontvangst van het sch| ven Van B.Sn 7/. dd. 28 Juni 1932 waarbij gunning is verleend tot het leggen en heil van een afvoerleiding van het hoogreservcf op de Stompert door het z.g. Heeserspoor, zendt een afschrift van een verklaring de:| Arnhemsche Waterleiding-Maatschappij tma! uit blijkt dat bij bebouwing der terreinel gelegen langs de te leggen leiding, de nel gen of complexen van woningen voorzien kul nen worden van water uit bedoelde leiding! deelt mede accoord te gaan met de voorgas] den van het Raadsbesluit dd. 24 Juni 1932 inzake uitbreiding der waterleiding in de buurtschao "Het Hart". bevestigt de afspraak oiji bij wijze van proef gedurende twee jaar een v er laging tl te passen voor verbruik van 33 tot oO V I water per jaar. adviseert aan J.L 15 October 1912 ui uitvoering der tot ving ingevolge de Mei 1932 en een vo doen treffen, als naar, belast met d ningtoezicht wordt Teljer,Heuvelweg 35 t0'| tstel te verleenen tot hem gerichte aanschrij- Toningwet gedagteek'end 2| orloopige voorziening tel door den technisch ambt» e leiding van bouw- en 1 geadvi seerd. biedt ter behandeling aan eenige verzoeke® yerg om bouwvergunning vergezeld van de noo^elkoir.stig teekeningen en adviezen. ||en ge-koe 1/557. 1 rapporteert, dat door E.Blauwendraad"lor;j de Banningstr. 52 te Soesterberg (thans Zel| Jagerlaan 35) tot wien ló October 1931 aanschrijving is gericht, ingevolge de ALI gemeene politieverordening, hieraan tot hsj den geen gevolg is gegeven, W 3 C O! Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 389