'p /<*- SU Ais/ BESLISSING. 3rood om de] jelegen aan! :ente Soestj 3 dehof straal fielig motol ran de Nieu seert de r onder de ;n geeft 'ing voor niet mee:| skt om be- •den ingevel verzoeKen legen mede ■oowisscherj gesloten wordt d e gevraagde ontheffing voor den tijd van één jaar te verleenen cpnform het advies van den Inspecteur van Politie. besloten wordt het advies van den Brand- lad in te winnen. .ling voor ging van oor 1932 ening van -Besloten wordt den raad een besluit ter vaststelling voor te dragen. ht iconen 'en van 4 e willen 1 ebestuur partieulie erop, aat stellen de mede wei; en wordt esloten wordt: alsnog aan de ÏT.Y.Centrale Slachtplaat zoeken te willen mededeelen of door de s toename van het aantal slachtingen verbo -van d e slachtplaats of stalruimten noodi zal zijn. bij gemeenten waar fabrieken zijn ter vervaardiging van conserven, en bereidin, van vleeschwaren c.s. de vraag te stelle of in de gemeentelijke verordening tot h •fing van keurgelden bepalingen voorkomen regelende reductie in de verschuldigde k gelden ten gevolge van op groote schaal in die fabrieken voorkomende slachtingen i esloten ^ordt de ciculaire den Raad aa: .te bieden en daarbij, machtiging te vrage ■deze te beantwoorden met de mededeeling, jBdat omtrent punt 1 het ambtenarenregleme in deze matarie voldoende voorziet én ,da|t -.omtrecLt punt 2 de gemeente zich voorziet van haar eigen bouwkundig bureau. ver- kerke jiwing f- 2ur- AANMERKINGEN. Ol Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. it Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 38