J /n/Zzm xx/J BESLISSING. er die de oergassen, 3oesterb,sl egelen te met de ig;j t advisee* Ö/ll den" tie te verJ len, of wet. an het scrj 2 waarbij gen en heil oogres eserspoorj klaring del appij, naai r terreineJ Lngde Dorzien kj ie leiding. jResloten wordt aan den Inspecteur der Ar- Kidsinspectie te verzoeken te willen na- __i of de inrichting valt onder de bepa lingen der Hinderwet. Van de "bevestiging wordt kennisgenomen. de voorgas» iyan mededeeling wordt kennisgenomen. Juni 1932^ ling in de .jze van erlaging t| tot 80 M]" weg 35 :enen tot aanschr li gt eekend ziening te isch ambt# "bouw- sn si Van de "bevestiging wordt kennisgenomen. e verzoeM de noodige draad, v®11 thans r 1931 een lge de Alf lan tot he* itstel tot 15 Oct.1932 wordt verleend, mits voorl?opig voorziening wordt getrof len als door d en ïefih.Ambt. "bedoeld. ■Van deze "beslissing mededeeling doen aar den raad en daarnevens den raad machti ging te vragen adressant mede te deelen, |at een maatregel in het belang van het afvoeren van het afvalwater der woningen fc/d Heuvelweg bij het college in voorbe reiding is. De vergunningen worden verleend ove.reen' pomstig de besluiten hiernevens gevoegd en geboekt onder de nos. 1/5661/563» 1/557» 3/212, 1/570, 1/569» 2/210, 1/568 [Besloten wotdt het werk op kosten der overtreder uit te voeren en proces-verbaa lp te doen make'n. ZS~ 3 d te-X A-y te xwt> /'Uj. te z fX /w te Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 390