BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. 3? "o Aanduiding van den afzender. ÏÏ-bS. Burgerlijk Armbe- tuurSoest 3e Afdeeling jSy. R.K.Bouwarb,bond St.Josenh Ged.Staten 7-7-"32 Jrov.Utrechtsche Telstandscommissie te Amersfoort iïkö. dkl. .Directeur N.V.Cen trale Slachtplaats Rijksarchivaris Utrecht <^4l. j?.Duin Jr.Soest 9-7-'32 5-7-f32 deelt mede, ter vermijding van verdere ^et lijkheden te hebben besloten de kosten vajlferzocht ver ileging van het kind J.de Bree in de taftjeEpoedLig rakKen voor besmettelijke ziekten te Aj.iptJ.eneeskun foort, ad f 176.- te betalen en verzoekt ïte geven zending der nota. Igeachied. biedt ter opmaking van het 2e suppl.kohi'MBesloten Ier Hondenbelasting 1932. Hn f 9»" leden. - geeft kennis dat over 1932 slechts 25 J >tif i°a aitkeering uit de werkloozenkas wordt gege^ 5-7-' 32 zendt goedkeuringsbesluit inzake wijzigmflet besl der concessie waterleiding. mmeenter Tin de Mi j>verleg t ie nieuwe Le aange Oct. 1 27-6-'32 30-5-'32 2-7-'32 verzoekt het daarheen te willen leiding dat vanwege deze gemeente aan hare coramissil een bijdrage in het tekort worde toegekend! welke bijdrage de commissie zich gedacht f 75»- te zullen bedragen. deelt mede, dat de huur van een gedeelte] van het koelhuis is vastgesteld 00 ZESTIG GULDEN per VIERKANTE ME'TER VLÖEROPPERVLAXBI wijst op de onvoldoende opstelling van hetl grootste gedeelte van het archief der genei te, en verzoekt uit de kluis de voorwerpen verwijderen welke er niet in behooren en al archiefstukken in de aangewezen orde op ter (stellen en van het aanwezige een beschrijf (te maken. Besloter Jit het c ien het A) angezier ie raad r ien der c Besloter en op g: kb den 1 j1gedE eelhuio üesloter rchief s' is een Conform c |oon van rentuee! en het i 25-6-'32 vraagt ontheffing van het bepaalde in art.KBesiote, 15 der Bouwverordening voor den bouw van liiHlat than bloKKen, elK van 4 woningen, op het terrehlieene be kad. bekend in sectie D.no.l4Ó5 gelegen aai»ordt vo ien Braamweg. F De Techn.Ambtenaar van Bouw- en Woningtoel sicht adviseert bij schrijven dd. Juli 11 no.4/12 de gevraagde ontheffing te verleen! terwijl ook de Commissie Openbare verken ee:| gunstig advies uitbrengt bij schrijven dd. 12 Juli 1932. 3 C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 391