BESLISSING. verdere kosten vj-i ie in de in te AraerJ verzoekt jan het verzoek zal worden voldaan, lyerzocht zal worden de betaling te willeb 'bespoedigen en aan den Directeur van den Geneeskundigen diönst te Amersfoort kenniè te ^even dat de betaling aan Amersfoort in geschied. uppl.kohflBesloten wordt het kohier ten bedrage pn f 9«- den raad ter vaststelling aan t Dieden. - hts 25 dag® Notificatie, wordt gegtiT ke wij. leiding re commissi toegekend^ gedacht 1 gedeelte| )n 12ESTIG )dpi:rvx\xe| .ng van hel der gemeel ■oorwerpen f oren en ail irde op te f beschrijvij Het besluit ter kennis te brengen van den Tmeenteraad en de Directie der vjaterl.Mijj In de Mij te verzoeken met den Secretarii overleg te plegen over de samenstelling v&n le nieuwe overeenkomst tot wijziging van iie aangegaan krachtens raadsbesluit van 26 Oct. 1928 le afd.no,25/1/14-6. Besloten wordt de commissie mede te deelen dat het college geen vrijmoedigheid kan vin den het verzoek bij den raad voor te brengen, Jngezien reeds meermalen is gebleken, da- ie raad niet wenscht in te gaan op het stre len der commissie. Besloten wordt den raad machtiging te vr^ en op grond van het daartoe door den Dir at den Vleeschkeuringsdienst dd. 2 Maart i.1. gedaan verzoek/^nn godoolte van—hfrt »el-huio to-huren voor 'f 60.per joarg-r lesloten wordt voor het ordenen van de Irchiefstukken in de kluis/aan den secretb- Jis een crediet toe te staan van f 150.-. Jonform de begrooting 1932»n.l. 100.- voor Roon van een tijdelijke hulp en f $0.- vopr iventueel aanschaffing van benoodigdheden .en het samenstellen van inventarissen de in art.«üesiotei. wordt den raad mede te deelen ouw van klkat thans tegen de gevraagde ontheffing .et terremjeene bezwaren meer bestaan en mitsdien elegen a^Bordt voorgesteld deze te verleenen. "Zoning toe-I Juli 11] e verleen«| 'Verken eê\ ijven dd. - /"tv Nee N.V. 1 huren 1932-: VI stilzv met een fcu- per Je AANMERKINGEN. M2 koelhuisr entrale Slac] voor den tij 1 Dec.1933 e ijgend van j maand opz urprijs beri ap en oer Mi én uimte van de jitplaats te h van 1 Aug vervolgens ar tot jaar ging tegen Jcend naar f 60. X eg, J'V/V. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. iiffli J C I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 392