s s c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. 8H2>. Aanduiding van den afzender. Commissie van bij stand grondbedrijf Idem KORTE INHOUD. Idem 12-7-'32 geeft naar aanleiding van het rapport var. Isloten ien Techn.Ambtenaar 0.1. dd. 7 Juli 19331 'eri een sc 496 in overweging de gronden welke in ee® Jrneiaen durende erfpacht zijn uitgegeven en waarvj L goedi het recht tegen 1 Januari a.s. zal zijn b taten bli eindigd, in verband met het uitbreidings- Jhten of plan aan belanghebbenden niet te verkoop^ Joegen w maar te verhuren voor een termijn van 3 8 Gommiss tegen een huurprijs van f 0,21 p.Are, zijs ering ove de rpsij welke thans als erfpachtscanon wordt betaald. 12-7-'32 geeft naar aanleiding van het rapport var, Besloten jden Techn.Ambtenaar O."1, dd. 25 Juni 19331 en grond 494 in overweging de huurprijs van het doimijke vooi G.Hossing Nieuwstraat 2 in huur gevraagde perceel bouwland kad. bekend gemeente Boes! iseotie H.no.4él2 ter grootte van 4_ 2660 )!2' te bepalen op f 0,35 3.Are. 12-7-'32 $H(>, Idem 12-7-'32 De commissie kan zich vereenigen met het'IConform voorstel van den voorzitter om terug te c.fcond. in men op het in de vergadering van ló Juni tegelijKei I932 gegeven advies om een door de Ruygt asler jaar. ie gemeente af te stane strook ter grootte van 49 112 en toelegen aan den Eigendonwieg piet in gebruik af te staan, doch deze stro| te verhuren voor f 0,25 Per jaar onder de gebruikelijke voorwaarden. Conform Ibesloten. '7.v.Breukelen Beckeri nghstr15 Soest 29-6-'32 $4P. fechn.Ambt. 0.1, 11-7-32 geeft naar aanleiding van het rapport van fien Techn.Ambt. 0il. dd. 21 Juni 1932 no. 4-79 lu overweging voorloooig niet aan Mevr* jv.d.Schriek te verkoopen een perceel grond [ter grootte van 1000 D2 en gelegen aan dij an Lyndenlaan, aangezien zij van oordeel i| dat het beter is dat de aerceelen aan de Lyndenlaan op een lijn komen te liggen. verzoekt wijziging der rooilijn, va£tgeste| voor de Beckeringhstraat t/b van den bou'.i van 2 blokKen van zes woningen en 1 dubteiil woning op een terrein, gelegen aan de Bectej iringhstraat/Krommeweg en wel in dier voege, dat de rooilijn voor de Beckeringhstraat, vastgesteld op 20 M. uit het hart van den weg, wordt betaald op 15 h. uit het hart val <|len weg (Beckeringhstr) De techn.ambtenaarbelast met de leiding van bouw- en woningtoezicht adviseert de g{| vraagde wijziging toe te staan. verzoekt een regeling te treffen met betrs^eslotei cing tot het ingebruik geven van de muzie^Bc*'r;-Jvei tent. 'ot wij2 .art 19; lijn voo] pfordt zoc peelte B< Kroinmf jinstens .en weg. Jurken. t tj 3 CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 393