7 I BESLISSING. n- ■fcgloten wordt de gebruikers van de gro ■en een schrijven te richten waaruit het ■rneraen tot verhuur van den grond behou lens goedkeuring van den raad eb de ged. ten blijkt, met verzoeK te willen be- ■ïiten of iaet de voorwaarden van verhuur [ermegen wordt genomen, je voorwaarden do<j>r Cof.imi ss ie gesteld worden door de verga lering overgenomen. apport varliesloten wordt den raad voor te stellen Juni 1932Men grond voor 3 j^ren onder de gebruike- an het docMijite voorwaarden te verhuren. gevraagde een te Goesl 4 266(1 ICibnform het advies wordt besloten den bnd in schenking te aanvaarden en deze kejgelijKertijd ,e verhuren voor f 0,25 per jaar. Bonform het advies der commissie wordt I besloten. piot wijziging van het besluit dd. 11 lart 1932 voor zooveel betreft de rooi- Jjn voor de Beckeringhstraat (sub a) ■rdt zoodanig besloten dat voor het ge- Belte Beckeringhstraat van llieuwstraat t fe Krommeweg de rooilijn te bepalen op Tji-nstens 13 meter gemeten uit de as van pen weg. ^sloten wordt-de vereenigingen aan te P^hri.jven conform het verzoek van Openbar Nrken. ot /iz*/ Vu> /TJy. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 't/y tt* -ft* t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 394