S S BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 'i iïr\. jVf 3e Afdeeling Het Bestuur der-R. U.L.0school Het Bestuur der Kariaschool K. iïfX. bestuur R.K.Lagere school te S'berg Techn.Ambt. O.v/. '/.van Breukelen, peckeringhstr.15 Soest burgemeester en Wethouders van Amersfoort ïh.Tammer e.a. te Soesterberg 12-7-'32 schoolgelden over het dienstjaar 1931-1™ 25 8-7-'32 4-7-«32 14-6-» 32 11-7-'32 vraagt een "bedrag van f 300»71 bescnuliaBu oedrs te stellen voor het aanschaffen van leertip^ delen vraagt een bedrag van f 315»85 beschik^ te stellen voor het aanschaffen van 16 schoolbanken. 29-6-'32 9-7-'32 biedt aan het 7e suppletoir kohier der Het 7e sl rest< t bedr? Kihg gest( vraag een bedrag van f 198,50 beschikcaËèit bedr; te stellen voor het aanschaffen van eeniJfZ ,rest( leermiddelen. adviseert den raad voor te stellen op ie|Besloten emeentebegrooting voor 1932 vacantietoel|vobrstel gen uit te trekken voor de in tij&elijkeiKjbtoelag1 dienst aijnde werklieden W.v.d.Bedum en Eiyielijk J HKo ster. te veraoekt wijziging van de hem dd. 2 hei liegen wi, 1932 Reg.no.1/534 verleende bouwvergunninglisloten en wel in dier voege, dat vergunning wordt»* raad h verleend voor den bouw van 2 blokken van iwljg no.2 joningen en 1 dubbele woning^ in stede vaJjjteianing een complex van 13 woonhuizen op het terrei gelegen a/d Kromme wegkadastraal bekend] meente Soest, in sectie H.2269. De techn.ambtenaarbelast met de leiding| van bouw- en woningtoezicht adviseert dei vraagde wijziging toe te staan. 8-6-'32 verzoeken een regeling te treffen dat l)i;| iet voorkomen van ongelukken, de gemeente" binnen wier gebied het ongeluk plaats vindi de eventueels kosten daaruit voortvloeien! voor hare rekening neemt, ongeacht of dool personeel van een andere gemeente hulp wij ingeroepen. vestigen de aandacht op het feit, dat de Öoesterberg met melk wordt gevent door per] sonen uit een andere gemeente, zonder dat ieze personen in het bezit zijn van een gunning ingevolge de bepalingen van het jlelkbesluit. De inspecteur van politie verwijst in di>| verband naar het te dezer zake opgemaakte rapport door den agent v.Hummel. [Besloten lege z veree 1 adre iestie d pn maatre lillen gen u V 3 G CD ~0 Dagteekening en volgnummer. WC

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 395