BESLISSING. AANMERKINGEN. hier der r 1931-1?]! hese :UC5) van leern hesohikba, van 16 heschiidai van eenige Llen op de ;antietoeli Ljdelijkej iedum en ld. 2 hei tvergunning ining wordt ikken van 1 stede van het terre: il hekend de leiding seert de a 'en dat tij gemeente laats vim rtvloeifinii ht of door e hulp wori get 7e suppl.kohier tot een hedrag groot 3.2,25 wordt vastgesteld. ogt oedrag ad f 300,71 wordt ter besehi, ing gesteld. Het hedrag ad f 315,85 wordt ter "beschik Ing gesteld. tiet hedrag ad f 198,50 wordt ter "beschik kipg gesteld. 3esloten wordt voor 1932 den raaii het voprstel te doen tot toekenning van vacan tiktoelagen aan '7v. d.Bedum en J.H.Koster tirjdelijKe werklieden in dienst der gem meen te legen wijziging der bouwvergunning wordt besloten met ingang van den datum waarop ie raad het onthef f ingsbesluit dd. 7 Apri 1932 no.2463 met deze aanvrage in overeen Bteaming zal hebben gebracht. Besloten wordt te berichten dat het Illege zich met de voorgestelde regeling an vereenigen. tdat de t door per onder dat van een vei van het j st in dit pgemaakte Aan adressanten mede te deelen, dat de mest ie de aandacht heeft van het college in maatregelen tegen onwettige inbreuk llen genomen worden. y tkASoh dJ /fti l -/fi <*1- éé5~f Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Od* -/U.x» Z ty cr~o

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 396