3- H e s c& "o bx BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ^fd.financiën i5-7-'32 Gemeentesecretaris! Pieter Wijman L.C.de druin H.Aamp ,'7ald.Pyr- montl.13 Soest ii. V. Centrale Slachtplaats voor de gemeente Soest KORTE INHOUD. adviseert de garantie-overeenkomst oefej fende het verbruik in het gemeentehuis r 1000 K.W.U. electrischen stroom in hoog riefwelke garantie 26 Juni 1928 is aad gaan, op te zeggen, aangezien het verbrui per garantie-jaar (Augustus t/m Juli) :h.J der bedraagt dan 1000 K.J.U. 13-7-'32 7-7-'32 i3-7-*32 [glsloten elbeëind: :H te ^ui en voorde n vast 3 Irent ee vraagt machtiging de oude stofzuiger -|Mft intre aan eene reparatie van f 22,02 noodig en mf te mogen inruilen voor een geheel nierier financ merk Ritsema kosten f 125»-• Bij ruilincler stofzi wordt voor de oude f 45»- vergoed zoodat|o|r die een crediet van f 80.- noodig is. |an f 2$»' vraagt zijn naam op de in art. 17eerattiBlsloten lid der Drankwet bedoelde lijst te plaate§l|atsen 29-6-'32 lm art.17 vraagt zijn naam op de in art. 17eersiiBlaloten lid der Drahkwet bedoelde lijst te plaat^llatsen c art.17 verklaart kosteloos af te staan een gtrjiBesloten gronds ter grootte van ongeveer 41 112 vasten :rond sectie H.no.5065 gelegen aan de Julianastlntwerp-be hoek Sophialaan zulks ten behoeve van de verbreeding van de Julianastraat tot l6 onder voorwaarden dat de opmetings- en oï| drachtskosten komen voor rekening van de g eme ente biedt aan de balans en verlies- en winst rekening harer II.V. over 1931 en deelt nei' dat de door 3. en 1voorgestelde afschrij vingen door den rnad van commissarissen in| rer vennootschap aan de algemeene vergade ring van aandeelhouders zi jn aanbevolen, i| geen meerderheid konden vinden. Besiotei eedkeur: Ivjot te 1 Buur dei plnschel: f li goed jvlorstel Br. and ei ir. de ba". (J 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 397