I f I komst "befa entehuis u ca in hoog; aam 928 het verbr en n Juli fzuiger noodig is aeel nietin Lj ruiling oed zoodat 17, eerste t te plaats 17»eersts te plaats in een stro 4'1 M2 vaa Julianast :ve van de .t tot l6l ng s - en oti ng van de - en "inst n deelt mei e afsohrcj' sarissen 1) ne vergade' nhevolen, BESLISSING. Bésloten wordt de garantie overeenkomst jbeëindigendoch aan le Mij te verzoe »jj te willen mededeelen of de gemeente voordeeliger overeenkomst "b.v. "bij wi, vast recht kan sluiten en zoo ja daar} |rent een voorstel te willen doen. Hei intrekking van het besluit dd.10 Jun ■2 en met inachtneming van het advies er financieele commissie tot reparatie er stofzuiger wordt besloten den raad oor die raparatie een crediet te vragen ran f 2ü>»~ Besloten wordt de naam Pi eter '7 ij man te illatsen onder no.5 van de lijst bedoeld nlart.17 eerste lid der hrahkwet. Besloten wordt de haam LiG.de Bruin te illatsen onder noJLvan de lijst bedoeld nlart.17 eerste lid der Drankwet. U Besloten wordt den raad voor te stellen en grond in schrgeking te aanvaarden en he ntraer o-besluit vast te stellen. J'tÜ u* /fj Besloten wordt den raad de bala.ns ter go ikeuring aan te bieden en daarnevens *001 te stellen te besluiten bij het Be stuur der II.V. Centrale Slachtplaats de Wnscheli j kheid te uiten om uit oogpunt ;W. goed fin. beleid in te gaan op het voorstel van 3. en '7. in zake toepassing rfl.r. andere afschrijvingspercentages dan "n de balans aangehouden. LS. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. it* L Uv-t/v) &ttenP

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 398