L "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. J1.v.i.Tak,Hart- manlaan 1, Soest. ,o.. Techn.Ambt. Bout en woningtoezicht KORTE INHOUD. 23-12-31 12-1-132 vraagt intrekking van de hem verleende ve gunning tot het hebben van een uitweg vana: zijn terrein naar de Hartmanlaan. De Technisch Ambtenaar belast met de lei ding van den Dienst Openbare Herken deelt bij rapport dd. 11 Januari 1932, no.30-2-5 mede, dat bedoelde uitweg nimmer is aange legd ox5 de wijze, als voorgeschreven is bi, de verleende vergunning. Alleen is destijd volstaan met het laten zakken van eene tro toirbanden, waardoor een uitweg ontstand. jHetbophalen van bedoelde trottoirbanden za'. een uitgave vorderen van f 2.-, welk bedrag naar de meening van genoemden Technisch Ambtenaar door den heer van der Tak betaa ■moet worden, waarna de vergunning kan word i ingetrokken 13-l-'32 Li. rapporteert valwater der Soesterberg. omtrent de loozing van het af Stiohtsche Hargarinefabriek t J.G.Flaoper Soest 3°-12-'31 Natinaal Uitgever?- en Reclamebureau Vlaardingen 13-1-'3' verzoekt aansluiting van zijn perceel KroiJ meweg 2 aan de hoofdbuis der waterleiding vanaf de Koninginnelaan over het perceel der gemeente, thans verhuurd aan A.Vos. De Technisch-Ambtenaar belast met de lei ding van den Dienst Openbare Herken advi seert bij schrijven dd. 14 Januari 1932, no.313, bedoelde aansluiting niet over ge-.c noemd terrein der gemeente toe te staan,aai gezien het voornemen bij de gemeente best om dit perceel te verxtoopen. verzoekt haar onder de in te schrijven gej noemde vooraarden vergunning te willen ve leenen voor het uitgeven eener geillustreei de gids dezer gemeente. Deslo vergun van de de kos toirba betaal1 Seslot suiveri tr. 1) ran de idvies i/oorsch Aan d zocht leidin daarbi verbru ting P terlei ringhs ranti Beslo te mak proef advert gids H exemol ten wc Alvor slissi de vei terbei [worder staan it dc 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 39