e s J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 3. en 'V.van Lopik 5. Centraal Bureau roor Verificatie te den Haag idem H. 23"12-31 14-12-'31 24-12-'31 Ged. Staten van Utrecht Veearte-Keurmees ter "entraal Verifical- 23-12-' 31 tiebureau 24-12-31 geven kennis van een schrijven aan Ged. Staten houdende verzoek tot vervroegen uit betaling subsidie verpleegkosten krankzin nigen. zendt rapport betreffende kasopname bij de "•oningbomwvereeniging Goed "Tonen op 4 December 193(* zendt rapport van de op 18 December 1931 gehouden controle der administratie der "n ningstichting '«Ons Belang". verzoeken het raadsbesluit van 5 Octoberj 1931> 4e afd.no2l/l6l in nadere overwegiij te nemen, nu is. beslist, dat voor de kos ten van verbetering van de afwatering var, het Soesterveen geen provinciaal subsidie zal worden verleend. deelt mede dat de Autocentrale nog berei.i gevonden is gedurende de maand Januari voor f 5° aan keuringsdienst een auto ten behoeve van den keurmeester te u verhuren. zendt advies op het schrijven van de N.' Centrale Slachtplaats dd. IJ November 19? inzake de balans en verlies- en vinstrekii ning over 1930» 'Vordt v Van het Beslote stichtir zeer hoe stand ge zoeken t gelen ge achterst worden w van huur Beslote Raad zal credie t wachten ter verf Beslote een autc f 50.-. meester zending ten einc verhuur Ueslotf een afs< port vai ding va' van den vember of na d de door tie oog vergade Voorts Bestuu en het Slachtp van het bonden dragen in de g <SJ 3 C Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 3