$u. '3- "3 <?/v >1. $Lr $7o. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. cP (P. 4e afdeeling ter secretarie 7. Bison Directeur-Generaal van de Volksgezond heid l9-7-'32 KORTE INHOUD. adviseert den raad ter vaststelling bieden een tweetal ontwerp-besluiten t wijziging der gemeentebegrooting 1932 21/184 en 21/211. 6-7-'32 vraagt zijn naam te plaatsen op de li als bedoeld in art. 17 eerste lid,der Brankweti 14-7-'32 Commissie Openbare Verken Bestuur Woningstich ting "Patrimonium" 7~7"'32 Hoofd der openbare 14-6-'32 schooi te Soester' berg Ned.Vereen.E.H.B.fj). l2-7~'32 afd. Soest 'V v.Egdom,Hartweg 9» Soest 12-7-'32 13-7-'32 deelt mede dat niet kan worden afgeiei van den regel dat de gemeente aansprak is voor de minimum-huur hen verschil tusschen de miniraurahuur de eventueel verlaagde huur moet derhai door de gemeente worden bijgepast. Voorts wordt een opgave verzocht vani huren van gelijksoortige woningen in d gemeente. brengt advies uit inzake verplaatsing w 0 onwag enkamp zendt toe twee ex. der jaarstukken 1). zijner vereeniging met het daarbij bei: rend rapoort van het verificatiebureau 25 Mei 1932 no.1185 R. bericht omtrent eventueele ingebrui^gf' van een klasselokaal aan de Tooneelver ging "de Bergspelers" te Soesterberg 'is verband met éen daartoe gedaan verzoek dier vereeniging. legt over de rekening over 1931 en grooting voor 1932 ter zake de exploit der ziekenauto en verzoekt een verhoog van het subsidie met f 61,93» zijnde ht voor haar rekening komende texort in d« exploitatie der ziekenauto over 1931* vraagt aan den raad terugbetaling van bedrag ad f 24,25 voor 4 rioolbuizen, door de gemeente gebruikt zijn. gesloten ter vasts Besloten en onder ersie lil besloten erf van de en in dez rail den Bi De voorzi Maadslid leeft mede Ir van g ■huur be Besloten is te bre 'erlcen. Besloten arlvaarder Besloten ■ooilok; 'an ie 0.: trenge v< iteld. iiri den «tra sub Besloten at voor ig zijn kan w E E 3 C CT> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 401