//u. 7 ■^1 W yif. /'Hm. i*j N. BESLISSING. itellinf Besloten wordt den raad de ontwerpen (sluiten 'Iter vaststelling aan te bieden, 'inë I932I 1 op de pi Besloten wordt dennaam W.Bison te plaat lid der fen onder no. 7 van de lij.st in art. 17 Iers - 3 Üd der Drankwet bedoeld. en afge™eïF«Eloten wordt eene opgave samen te stel-- aansprakjeri van de huren van gelijksoortige woninf in in deze gemeente conform de bedoeling liraurahuur Pan den Dir.-Generaal. 10et derh; (past. ;ocht van si .ngen in de| •nlaatsingpe voorzitter deelt mede, dat het gemeen} (raadslid H.van Klooster telefonisch ieft medegedeeld, dat van den Heuvel eig^ tlr van grond a/d Kleine Me lm niet tot lerliuur bereid is. iesloten wordt deze mededeeling ter ken- [is te brengen van de commissie Openbare (erken. (tukken IjlBeeloten wordt de jaarstukken 1931 .arbij behJ|anvaarden en aan het Rijk door te zenden .tiebureau ngebruikgflBesloten wordt tot wederopzeggens een '0oneelvereichoollokaal ter beschikking te stellen iterberg nlan de o.l. school Soesterberg en onder de .n verzoel; Itrenge voorwaarden'als reeds vroeger ge teld. .931 en den raad zal worden voorgesteld een .e exploit?:|xtra subsidie toe te kennen groot f 6l9)3 :n verhoog!' zijnde te ikort in de •er 1931 ■aling var. Insloten wordt adressant mede te deelen, lbuizen, "llt voor terugbetaling geen termen aanwe lf. fl8 zijn en mitsdien niet aan zijn ver- °ek kan worden voldaan. AANMERKINGEN. Is/ /L» -. iP 1/ «TV *s> q j r Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. '^lil/In/*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 402