SÏÏ v *T ïïj<. iïy-b. s a J? ~o S-iL tïjiï.i BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. A. Mobach, Verl. Talmalaan 23 Utrechtsch Land bouw Genoo tschap Centrale Bond van l^ed.Post- ,Telegraa 'en Telefoonnersone H- Voorzitter Ged. Staten 12-7-'32 verzoekt verschillende inlichtingen over den invloed van de Verxverschaffing op financiëele huishouding der gemeente ook 1933 en eenige daarmede verbandhoudende;: gevens, 23-6-'32 verzoekt verplaatsing van een boompje staande voor zijn inrijhelc. De Techn.Ambtenaar o.W. deelt in zijn schrijven van 14 Juli 1932 no.492 mede,hl jdoor hem reeds met den heer Mobach is oni Ihandeld en stel# voor in denzelfden geest (te beslissen als door heip aan adressant i: jmedegedeeld in zijn schrijven van 24 Juni ij 1 13-7-' 32 I deelt mede dat voorloopig, in verband f de ongunstige tijdsomstandigheden, van gr el aankoop te Soestduinen wordt afgezien. gaat over tot de openbare aanbesteding v den bouw eener onderwijzerswoning te Soes terberg. Ingekomen zijn 25 inschrijvingsbiljettes. Deze worden door den voorzitter geopend ei voorgelezen. vragen bericht en raad naar aanleidingt een door de afd. Soest der Lib. Staatspar "de Vrijheidsbond" aan H.M.de Koningin ge> richt verzoek tot niet goedkeuring der Lei verordening door den raad vastgesteld in zijne vergadering van 24 Juni 1932. 4e afdeeling ter secretarie |esloter verscl De Techr iet boomt ■otific De besli nacht ing J10t0 19-7-' 32 adviseert den raad ter vaststelling aani Overeen! bieden een ontwerp-besluit houdende machti prdt bes ging aan hun college tot uitleening van gel aan de N.V.bank voor ITederlandsche gemeenl jte s-Gravenhage tot een maximum-bedrag tl jf ÏÓO.OOO.- voor 1932. Commissie van Toe- 16-7-'32 zicht Arbeidsbe- middeling Idem 16-7-'32 i adviseert; le. jaarwedde agent te be jale [op f ÖOU. - 2e. de volgende voordracht aan den raad s Ite bieden: a. H.Bossert, b. J.Llberse. adviseert het huishoudelijk reglement de commissie van toezicht en de insèructie den agent der Arbeidsbemiddeling volgens angeboden ontwerp vast te stellen. langezie .en in de lesloten taten te Ie Ver. iet de c ?ereenig< dere ve Het reg. fös ige s 11 4) 3 C X- Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. I 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 403