r yiïais 4 ■J jff BESLISSING. -xngen over 'fing op de leente ook; .houdende r. "boompje in zijn -92 mede, dal iach is ondi .fden geest .dressant r?n 24 Juni verhand ai envan gri gf zien. esteding i ng te Soes- shilj etter., geopend nleiding t Staatsp koningin ing der Hj esteld in 932. .Hing aan inde machti' ling van gei iche gemeen' rn-bedrag 1 te "be jale den raad lberse iglement del tsèructie tg volgens .len. ■esloten wordt de gevraagde inlichtingen e verschaffen. De Techn.Ambtenaar O.W. wordt gemachtigd iet boompje in het najaar te verplaatsen. ■otif icatie De beslissing wordt aangehouden in af- nacliting van het advies van den Techn. tobt. 0.1. iangezien het adres ook voor alle gemeen- en in den lande gevolgen kan hebben word besloten alvorens aan het versoek van Ged ■taten te voldoen advies in te winnen "bij Ver. van lied. Gemeenten, Overeenkomstig het advies der 4e afdeeli lordt besloten. ®et de adviezen Kart de vergadering zich Tereenigen en "besluit aan een en ander ferdere uitvoering te geven. Het reglement en 'de instructie worden ■stgesteld. ng 2L 14 8'3 \3 y 3 /r^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. L/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 404