71 <m. J? ■ir.Tertheira Salomon' en,Sophialaan 6 Mi. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. iïSo- .r.W.v.d.Lely ,Soohii Laan 4, Soest 5-7~' 32 -18-7-*32 Bestuur afd.Soest 2.o. Vereen.Heschei ing van Dieren led. Roode Kruis 15-7-' 32 (JVj. 'lechn.Ambt. O 5-^m. Bestuur van de Mar. henzangvereeniging \oollo 4-7-* 32 .8-7-'32 - 19-7-'32 KORTE INHOUD. vestigt de aandacht op de slechte loop van de faecaliën van de ',r.C. betreffen^ het perceel Soohialaan 6. Bij schrijven dd. 14 Juli 1932, no.12/1 geeft de technisch ambtenaar, belas jU de leiding van bouw- en woningtoeai cht J overweging den heer Wertheim Salomonse;' berichten, zich omtrent het verkrijgen een overstnrtnut te wenden tot den eigej van gemeld perceel. deelt mede dat de bewoner van perceel] Sophialaan o (Vertheim Salomonson) de 'ca put doet ledigen op een terreintje, greil zende aan zijn erf, waardoor een ondragj lijke stank wordt verspreid. De techn.ambtenaarbelast met de leidj van bouw- en woningtoezicht deelt mede, er z.i. geen aanleiding bestaat ter 2a«| eenigen maatregel te nemen. verzoekt toestemming tot het houden vai] een collecte op 4 en 7 Augustus 1932. De Inspecteur van Politie adviseert tos! stemming te verleenen onder voorwaarden! vraagt een collecte te mogen houden in deze gemeente op een dag in Sentember October a.s. De Inspecteur van Politie adviseert ver| gunning tot het houden van de collecte! verleenen voor een dag vallende in de rn| Se pt embe r stelt voor gedeelten van de Soe3terber! schestraat voor het verdeer af te sluitfl in verband met de uitvoering van de mer| zaamheden aan dien weg. |3je sloten B. bet i.1- en 1 ieaioter le. de 3euning< gaande ber d.a, 2e, aan het gedi de Van 1 gang Soc sluiten Met 10 peggen 1 verzoekt oo 11 \ugustus a.s. een conce^l te mogen geven in de muziektent tegenovt^Druik de kerk en vraagt voorts dien dag van 10 's-avonds de Torenstraat voor autoverkeer keer af te sluiten. 3 C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 407