tyo. *3 'J s c 3 "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Vice-President .v/g Baad van State Bed. Ver.E.H.B.O. fd.Soest KORTE INHOUD. Idem jGed.Staten van Utrecht ;B.J.van der Linderji 9~7~'32 20-'7-'32 12-7-'32 i8-3-'32 l2-7-«32 '?ed. J.Barzilay- v.Kampen 28-6-'32 Ajl- jC. Top, te 5'berg! 29-6-'32 x. |liej B. ST ierman- geb.'Vijnhold Ingenieur v/h Seir wezen der Bed. Spoorwegen A'foort H. Ged.Staten van Utrecht 23-6-'32 14-7-' 32 deelt mede, dat de zaak Ossenbaar op dag 27 Juli 1932 te 10,30 ure behandeld,, worden in ie afdeeling voor de Geschil^, van Bestuur. legt over de rekening over I93I en de 'jt grooting voor 1932 ter zake de exploitat; der ziekenauto en verzoekt een verhoog!®! van het subsidie met f 61,93, zijnde hei' voor haar rekening komende tekort in dei iloitatie der ziekenauto over 1931* deelt mede te hebben besloten het tarisjj der ziekenauto te verlagen en dat voort",1 de prijs zal zijn voor de le klasse 25 ei 2e ~<lasse 30 cent en 3e klasse 35 cent K.M. zendt afschrift van een schrijven van Minister van Koloniën waarin aangedronge:] wordt 00 het gebruik van Java-teakhout. vraagt zijn naam op de in art.17, eerstó lid, der Drankwet bedoelde lijst te plaai verzoekt verlof B voor de beneden-achter, localiteit van het perceel Burg .Gr othestr, verzoeict verlof B voor de vo orlocaliteit de banketbakkerij van het perceel Amers- foortsohestraat 2. vraagt een tapvergunning voor het perceel Birkstraat 10. vraagt of het college er mede instemt datj de verlichting van de halte ITieuweweg van het net wordt afgenomen en direct wordt aar gesloten over een meter een en ander op ten der Bed. Spoorwegen. deelen, naar aanleiding van het schrijver van 19 Juli 1932, le afd.no.i7i5 mede, dat het nut van het daarbij bedoelde onder hooi niet wordt ingezien. Moor het geval toch op een onderhoud wor® prijsgesteld wordt daartoe gelegenheidJ geven op Maandag 25 Juli 1932, des voorrad lags 11 uur. <y S 3 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 409