Km BESLISSING. Besloten wordt tot intrekking van de vergunning en tot weder doen herstellen van de trottoirhand een en ander wanneer de kosten van het ophalen van den trot toirhand zijnde f2.- door adressant wortjlt ."betaald Besloten wordt aan het Rijksinstituut voor 'uivering van afvalwarer (jan PieterszCoen tr. 1) tes-Gravenhage onder toezending an de noodige bescheiden op te dragen eeih dvies uit te hrengen betreffende te geveip oorschriften tot opheffing van de klacht isn. Aan den Dir. der Arnh.TCaterl .Mijzal ver zocht worden prijsopgaaf te doen van de leiding te leggen door den Krommeweg en daarbij tevens te verzoeken of het water verbruik der woningen van de woningstich ting Patrimonium welke blijkbaar van wa terleiding zijn voorzien van uit de Beck^- ringhstraat voor de verzekering der ga rantie kan mede tellen. Besloten wordt van de aanbieding gebruilf te maken onder voorwaarde, dat de druk proef der volledige uitgave inbegrepen de advertenties vóór het verschijnen van de gids moet zijn goedgekeurd en dat een 25 exemplaren kosteloos aan de gemeente moe ten worden verstrekt. Alvorens het Reclamebureau van deze be slissing jn kennis te stellen dient aan de vereenigingen Soest Vooruit en Soes- terbergs Bloei van het besluit mededeelii)ig worden gedaan met verzoek te willen toe staan dat de cliché's in hun bezit voor dit doel ter beschikking worden gesteld. kA fv Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ll^rv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 40