Ji //Vï q iTij: V »i BESLISSING. ar °P "loJ Besloten wordt dai Burgemeester te machti- handeldl-gU te beslissen naar goedvinden. eschilij. en <-e ;>l| Met intrekking van het besluit van 19 de xploita;;.Baer wordt thans besloten geen extra subsi erhoogitl^te bij den raad aan te vragen, en te blij- jnde heil;vén bij het eenmaal door den raad genomen t in de(■Befsluit intake dekking van eventueel tekolrt 31. Iloq de exploitatie der ziekenauto. et tarit;B 00 voorstel van den Weth.van Financiën t voort«deze aangelegenheid met het Bestuur der 3se 25 t;B:ee: iging heeft behandeld wordt besloten 5 oent iljyoorgestelde tarieven goed te keuren. i e sr- feet schrijven ter kennis te brengen van jden dienst Openbare verken. Besloten wordt den naam B.van der Linden jte plaatsen onder no. 8 van de lijst be- Held in art. 17 eerste lid der Drankwet. bet verlof B wordt verleend overeenkomstig |het hiernevens gevoegde besluit. fcet verlof B wordt verleend overeenkomstig ||Bet hiernevens gevoegde besluit, "pe vergunning wordt geweigerd op de gron i|n omschreven in het hiernevens gevoegde besluit pesloten wordt te berichten dat aan de Hu.E.M. zal worden medegedeeld dat de straatlamp in het gebouwtje der halte ITieuweweg aoet vervallen en mitsdien verzocht wordt de lamp van het straatverlichtingsnet af te nemen en dat door de Ned.Gooorwegen over een meter een lamp zal worden aange bracht. Bfschrift zenden aan Openbare Terken en U.E.If. opdracht geven. esloten wordt Ged Staten te berichten, Bt na hunne mededeeling geen prijs meer ■>-dt gesteld 00 het aangevraagde onder houd V *4 IP J4 v- U/ 1 V" tPfj. aJcLitX ^\J yiij. ^A' 4i Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 115^ «yi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 410