s3f s> 33 3 T a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. rechn.Ambt. O.'T. Hoofd-Ingenieur de Telegrafie en Tele fonieUtrecht Uezondhe idscommis sie J. Moester, Pias- weg 27 Techn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht |K.A. VriezeTb erg 2ó-7-'32 l3-7-'32 14-7-t 32 i8-7-»32 23-7-'32 KORTE INHOUD. zendt rapport omtrent de gehouden aanb steding van den houw van een onderwijze woning met schuur te Toesterbergen aft seert onder verwijzing naar een vertroa lijk rapport het werk op te dragen aan ü.van den Berg te Co est voor een bedrag van f 5543.-. vraagt welke bijzondere belangen in aci zijn te nemen bij het leggen van telefoj kabels in een gedeelte der Spoorstraat Julianastraaten de Birkstraat. De Techn.Ambtenaar belast met de leid;; van Openbare "Verken heeft geen bezwaar gen het leggen der kabels indien de dooi hem gestelde voorwaarden in acht genome worden. stelt in verband met een klacht aangaa het verspreiden van stank door vleescha val een wijziging in de Politieverorde ning voor. In afwachting van de totstandkoming dergelijke wijziging wordt in overwegin gegeven tegen den onderwerpelijken mis stand 00 te treden op grond van de Hini wet. deelt mede niet bij machte te zijn tot betaling van een bedrag ad f 288,75 H waarborgsom t/b van uitbreiding der wat leiding in den Plasweg en verzoekt goel willen vinden, dat door hem f 25»- Per maand wordt afbetaald van door hem te t vangen huurpenningen of onder iand, sch. bekentenis of vastheid wordt gegeven. deelt mede, dat door de Uebr. Swager hun schrijven van 23 Juli j.1. hebben ten vervallen de eerder door hen geste, voorwaarden, genummerd 1 en 3waarondt door hen wordt goedgevonden, dat door Coöperatieve Landbouwvereeniging aan dl bestaande maalderij gelegen aan de Tm straat wordt aangebouwd een pakhuis, 21 tot op de zijerfafscheiding. ueadviseerd wordt,thans de noodige on heffing, te verleenen van het bepaalde artikel 14, sub III der bouwverordening vraagt samenwerking met de gemeente ii zake oprichting en exploitatie van een natuurbad etc. jn tegenw tar en ge fen 26 Jul ie bouw de jerg te gu foor de in. Besloten gen der ka' ien door d rapport va Besloten bar vulling lagen. De Voorzi tégenover - bezwaren t keri Besloten 1 fliet kan w lal vastg iet schrij' ten handha' Besloten 1 'te verleen t de zij sectie H.n 3esloten ëehoord de ar de mo, 21erninrich jhjn voors B Juni j I-I E 3 C co L)L). Dagteekening en volgnummer. ui

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 415