f'' 3" id en aanijj iderwij2sj Sen ai, 1 vertroj 'gen aan jn bedrit ;en in ad in telefoj jrstraat, de leidii b e naar jn de doo: it genomei it aangaa vleescha Lever orde soming va overwegin jken mis- i de Hind BESLISSING. tegenwoordigheid van den Techn.Ambte- Jaar en gelezen zijn vertrouwelijk rappor van 26 Juli 1932 no. 418 wordt besloten ie bouw der onderwijzerswoning te Soester >erg te gunnen aan G.van den derg alhier roor de ingeschreven som groot f 5543 zijn 3875 weti der wati oekt goel 25.- P« hem te 1: andsom sgeven. Swager hebben 1 en gestsi waarondi at .door ag aan df an de T01 khu is, 2i odige 0»' e paalde rordeniif meente van een Besloten wordt adressant te berichten da niet kan worden afgeweken van de door den ptaad astgestelde regeling en het college iet schrijven van 19 Mei j.1. mitsdien mo ten handhaven. Besloten wordt de vergunning tot het leg gen der kabels te verbenen onder voorwaa len door den 1echn.Ambtenaar Oin zijn raoport van 25 Juli j.1. no5°4 emschrev Besloten wordt de wetgevende commissie aanvulling der politieverordening voor te diagen. Ie Voorzitter deelt mede dat 'Tillemars tégenover de Politie heeft toegezegd de bazwaren tot een minimum te zullen beper- fan. r- en. 3esloten wordt de gevraagde ontheffing te verleenen tot op een afstand van yO 0, uit de zij erfaf scheiding van het perceel ssetie H.no.3108. Besloten wordt adressant te berichten, dat «boord de raadscommissie inzake onderzoek nar de mogelijkheid tot oprichting van een Maalinrichting niet kan worden ingegaan 0 jhjn voorstellen gedaan bij schrijven van P Juni j.i. 1 Li u). A/ 411 i A' ^U. Ij1 ^A/ %,c> f. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. oLsjl£~^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 416