36ï- 3' 3 3 5 6 "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. CjóL laad van Commissa rissen Centr .31ach|t- plaats Centraal Verifica tiebureau ,den Haag Idinister van Bin- nenlandsche zaken Bed. Bond van Arb, v/h Land- en Tuin bouwbedrijf Directeur v/d Rij4s-12-7~32 dienst Werkloos heid sverzekering tued.Staten der orovincie Cjoiï. 7 e chn\mb tBo uw - én woningtoezicht 15-7-32 verzoekt bericht hoe het staat met de ijl Ln de he ging van de verordening op de heffing VarBiin dat de keurloonen. Iin VOorber [gesteld on [tjale Slac [men te s Jachtplaa it riolee ietering. In zal da In moeten iet groote ■en onder ;e zich vo jèstuur de ïad van C |uden. 16-7-'32 zendt raoport van de controle der adminisl tie van openbare werken over het 3e 4e kwartaal 1931» 13-7-'32 25-7-' 32 19-7-'32 Van het r lsloten d biekhoudin te stellen iet opdrac jhet vervol kipvolgend Financien bericht vaststelling subsidie percentage jotificat verschillende werk'loozenkassen. bericht dat hij Borrias en Schouwenaars Van het b als lid afvoerde. "Venscht echter BloklandIwithouder als zoodanig te nandhaven. lolergelate In Dienst gecorr verzoekt toezicht uit te oefenen op de aaj neming van leden van werkloozenkassen en zoonoodig bezwaar te maken. Tordt voo Izien reeds geven in overweging te bevorderen, dat deHan üe uitgaaf ad f 728.- voor het verharden van 13, en de speelplaats enz., geraamd bij raadsbesluit ^e't van 24 Juni 1932, wordt gedekt uit een Ulgewen onmi drage van den gewonen dienst. |te dekken, ie se dekki verzoek he leuren. biedt ter behandeling aan eenige verzoei«Lpe vergun om bouwvergunning vergezeld van de teekeningen en adviezen. |en geboekt 214. <y 3 C CP 01. Oh. $0! Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 417