I et de 'lij fing van" r adminis 3e en 4e rcentage wenaars Blokland op de aa ssen en ndat 4f eden van raadsbesl t een bi; verzoeM nooiig® BESLISSING. jjan de heeren Commissarissen mede te dee Lèn dat de wijziging der verordening nog n voorbereiding is, doch dat uit een in gesteld onderzoek is gebleken dat de Cen- iale Slachtplaats voor groote kosten zal cdiaen te staan om het afvalwater uit de Jaehtplaats af te voeren. Reeds nu vraag Jt rioleeringstelsel der slachtplaats ve Jtering. Door toelating van massaslachti er. zal daaraan nog meer uitbreiding gege ver. noeten worden, hetgeen gepaard gaat me; groote uitgaven, Ten einde deze bezwa ren onder het oog te zien stelt het colle ge zich voor binnen enkele weken met het estuur der Centrale Slachtplaats en den aad van Commissarissen een bespreking te ïouden. Van het rapport wordt kennis genomen en besloten den adjunct-commies belast met d boekhouding van Openbare perken in kennis te stellen met het slot van het rapport, ine: opdracht alle magazijndeclaraties in het vervolg uiterlijk 1 April van het daajr opvolgend kalenderjaar bij de afdeeling inancien in te zenden. Notificatie Van het bericht wordt kennisgenomenAan wethouder Lodeesen wordt de beslissing overgelaten of omtrent Blokland nog met len Dienst der 'Verkloosheidsverzekering pi gecorrespondeerd worden. lordt voor kennisgeving aangenomen aange zien reeds toezicht word't uitgeoefend. Aan de eed. Staten mede te deelen dat en w. het in principe er over eens zij ia; het beter is dergelijke geringe uit gaven onmiddellijk uit den gewonen dienst te dekken, doch dat de gewone middelen ieze dekking thans moeilijk toelaten met ferzoek het onderhavige besluit goed te keuren. Pe vergunningen worden verleend overeen' tomstig de besluiten hiernevens gevoegd l-n geboekt ond'er de nos. 1/5782/211 en 1/214. V Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 418