3 •3 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. I u> Ned. Ver. van Oud Strijders "Het Va derland getrouw" KalffA1 dam tl. J.van der Plas, I i e ksI o ot erwZ 13Soest l9-7-'32 vraagt vergunning een inteekenlijst aan t bieden bij die personen die gehoon zijn e jaarlijksche bijdrage te verleenen. De Inspecteur van Politie adviseert goed- :unstig op het verzoen te beschikken. 23-7"'32 KORTE INHOUD. deelt waarde f mede niet te van storting 7 H.Bu sch I3_ Re Afdeelini kunnen ingaan 0 de vo w van een waarborgsom ad 727voor uitbreiding der waterleiding in de Vijnand Toolaan, doch wenscht te ove wegen of met een vaste betaling van f 200. genoegen kan worden genomen. 12-7-'32 verzoekt verbetering van den Wieicslootern De Techn.Ambtenaar belast met de leiding van Openbare Verken deelt bij schrijven ddl 25 Juli 1932, no.505 mede, dat enkele onge lijkheden in het wegdek van den weg zijn 0 staan, doch regelmatig bijgehouden worden. Vangezien echter voor dit jaar geen credie- ten meer beschikbaar zijn om het wegdek af te kunnen teren, is deze weg in de ontwerp begrooting van openbare Verken voor 1)33 0. jenomen, teneinde bovengenoemde behandelin te kunnen ondergaan. .23-7"' 32 stelt voor om de Bouwcommissie (commissie Doenbare Verken) met de commissie van het Uitbreidingsplan te doen samenwerken inza.<c de voorbereiding van datbplan. 26-7-'32 geeft in overweging, (in overleg met den gemeenteontvanger) de termijnen van invord: ring van de in het Prim. kohier der ntraat- belasting voorkomende aanslagen vast te doen stellen op 1 October en 1 December 1) telkenmale voor de helft van de aanslagen. 41 3 3 "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 419