1- u. Lr. 55 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Volgnum; Aanduiding van den afzender. J.D.Benthem c.a. 3'berg Goesterbergsch Gemengd Koor Ge.'31. 15-1-'32 verzoeken zoo spoedig mogelijk een lan taarn te doen olaatsen bij de halte Kinabül der ^ederlansche Buurtspoorweg Haat scha?-ui aan de Ariër sfoortschestraat te Doesterder^ Ge Technisch Ambtenaar, belast met de leL ding van den Dienst Openbare "/erken advi seert afwijzend 00 het verzoek te beschik ken, aangezien bij inwilliging van het ver-j zoek meerdere aanvragen tot plaatsing van lantaarns bij halten zullen inkomen. Hij geeft voorts in overweging adressanten te berichten, dat zij zien te dezer zake die-: nen te wenden tot de Lederlandsche IjJuurte spoorweg-Maats cnappi j vrai.gt om bij het te houden zangconcours te Soesterberg op Hemelvaartsdag en 2e Pinl sterdag a.s., evenals bij het eerste con cours van genoemd Hoor, gebruik te mogen maken van de verolaatsbare muziektent. Oie.van Toezicht op het Lager On derwijs te Goest 1T.V. Beverol-?a- brieken te Bever wij k 15-1-'32 Centr.Bureau voor Bed.en Priesche dialecten 15-1-'32 15-1-'32 geeft in een omstandig schrijven als haai oordeel t e Kennen dat de bouw van een nieuwe ngendaalsohool onnnodig en onge- wensclit is. vraagt tostemming tot het mogen aanbrenger, van een paar emaille reclameborden op het erf van ,T.B.HuldersKerkstr.4ó alhier, wel ke reclameborden betrekking zullen hebben op een artikel, -aarvoor genoemde Mulders als agent optreedt. Se Inspecteur van Politie deelt bij schrij I ven van 15 Januari j.1. no.6/4 mede, dat ingevolge art.53> 2e lid der Alg.politievel ordening geen vergunning noociig is. vraagt een 4-tal hoofden op te geven, wel ke voor toezending van een vragenlijst ten behoeve van dialectenonderzoez in aannerkir zomen. L J. Goes ,"erzp2.2. 27-12-'31 verzoezt toestemming tot het mogen dempen ven een uitholling, gelegen voor zijn nieui gebouwde dubbele woonhuis a/d L.Brinkweg kad.bekend gemeente Goest in sectie A.no. ljdd. De techn.Ambtenaar belast met de leiding v van O."', adviseert de gevraagde toestemming te verleenen onder de voorwaarden, genoemd in diens advies, gedagteekend 15 Januari 1932,no.309. 0 E Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. I H.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 41