k nK \sAxAu\J, Ju 3- ommi3Sie van het en inzamel BESLISSING. Besloten wordt te berichten, dat geen [vergunning vereischt is wanneer inderdaad alleen bij die personeh wordt gecollec teerd die ieder jaar eene bijdrage verlet nen. Besloten Istel tot wordt te berichten dat het voor van f 200.- niet kan Imori betaling [en aanvaard Besloten wordt adressant te berichten I conform den inhoud van het rapport Open bare /erken. Besloten wordt den heer Busch mede te Ideelen dat bij den voorzitter geen bezwaa [ren bestaan dat de Bouwcommissie (Commis me Openbare Verken) te gelegener tijd jin samenwerking met de Commissie uitbrei dingsplan de door den heer Busch bedoelde [bebouwingsvoorschriften behandelt. Overeenkomstig het schrijven zal den Iraad worden voorgesteld de invorderings- temijnën te bepalen. 3 ~Al Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. CLs^ct-*-e£— y Ag AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 420