S5VHFërëP sr^nTir r,2.;a; n yt.iir*° 5- ^^riel'V^nrj^rhouding tot het icon per uur li de^ielftvande p?emie door den arteid.r verschuldlr lnrevol® de Ziekenwet moet verhaalu worden, f. ?;erkwee^ vast te stellen op 48 uren. I. gatsering van B. en d.d. 26 Juli 1935. Op uitnoodiging uitgegaan na;se na het Co^®^ 3 de heer van Suijk in de vergadering ter voorloopige bespreking van t pv; v-etrekkeli ik de a.a. werkverschaffing, eei. f r2itter o~ent de besprekingen net in herinnering gemeente als ede na r aanie^t/if A 7iid* van den /.inister TAcrie ent voor de werkverschaffing, van oe uja- foê ïeioêS Lt om financieels «oenen met Mrt "S^nl- j+ -.ffpn ter beii.ofiing van sut.sidie» bprnkei 4"Vïfirr de Dlaacsi g bij de werkverschaffing fezinsinkO«ns nister voor ce plaa g J d n 0,Tj reden dat alsdan age- V°0rtDe *teer^ran°Cui JJc^deelt «de, dat tt"1" Je re re lint- der werkverschaffing reheel nieuw op te i i1 eent vrijblijvend te runnen zeggen dat het loon v arbeidersTofs Slijk is te stellen net het loonbedrag dat is be- ?aal 4 p i j de re^ 1 i ng de rwer k ve rschaffing moet rekening worden ge- a!UtenwÏÏk8teïlinJ°vSnalie werklooze hoofden van jzinrwn^».*^ kostgangers .unnen eventueel om de andere week te werk vroren te stellen een aceoord loon -ran f. 0.34 per uur uitmakende f. 16.32 per week. O ren steunregeling in het leven te roepen, met de heer van >uijk opdat onder den steunregeling niet vallen ü®^J^r^d®r bei en krilgt is een soheeve positie wanneer voor ae anuere ar el dors een steunregeling gentAangetien a steunre- heeft met werkverschaffin^neent pij Fe 11 "vervolrens6wordep1 deC otJecten TOor de werkTerschaffinr beepro- SUV 1 r^y^T var SI ijk1nt wel dat het werk voor Aanduiding van het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 422