I 3 3'1- J 3 3 33- E E "o 14- ti. 4e afdeeling ter secretarie Centraal Verifica- t iebureau BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Idem Mondacordeonvereen ging "bravo i-25-7-?32 qi$. jA.huyper e.a. goes fv.Egdom,Hartweg 9, Soest ;entrale Winkelier vereeniging 26-7-'32 23-7-32 zaad inzaxe regeling van schulden van de: deuren van het grondbedrijf v.d.'Toude-jy zendt rapport van de op 30 Juni 1932 ge en controle der administratie van het j de woningstichting "Ons Belang" te Auerj oort in jlex van 18-7-*32 Ihesloten biedt aan een ontwerp-voorstel aan den l+e meuren deze gemeente 78 woningen. neexoloiteerde zendt rappo: ken 193i Jer 't van de controle der jaara' woningstichting "Ons Bela vooi te d: vraagt gebruik te mogen maken van de mi' iektent in de '"orenstraat 00 3^ -^u£* a': ran des avonds 8-10 uur voor het geven v: een concert. t Juli '32 verzoeken verbetering van den Groote tl eg. 13-7-'32 1-23-7- 32 Jan het erbij h' de bijzon> Kstuur d spand te op het ne: ring der zal aan h< of de inn lijks kan achtersta per maand [pe balan er. winstr KKurd. De het rijk Besloten leelen da gei of de Torenstra ■en dien Saald. In geven van esloten lostenoog dige wijz den vroot vraagt aan den Raad terugbetaling van aedrag ad f 24,25 voor 4 rioolbuizen, door de gemeehte gebruikt zijn. verzoekt haar toestemming te verleenen tot het gebruiken van het terrein de' meente aan de P.Potterlaan op "roensdag Aug. a.s. en het op dien dag organiseer van kinderspelen. tot het gebruiken van het terrein sul voor den avond van Donderdag 11 Aug. a voor het houden van concert en openluc! bioscoop voor ouderen. 3. voor het ilaatsen van eenige gelegen: den tot verkooo van verversohingenmet uitzondering van alle alcoholische draf d. voor het heffen van entree op beide f gen a f 0,12 per persoon, waarin begre? 2 cent voor plaatselijke belasting. e> et intr Juli 1932 O,te v |De gevra leend, on gebruikne het daarc het afslt pleegd ine Ut V 3 C CD IV Dagteekening en volgnummer. IA). KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 427