yy? w «lé de 'V* jtfi. yif' Uil aan den en van dei d.'Voude-ij i 193J van het "te Auerji teerde ocs der jaarj ins Belang' van de 0 Aug. a.i t geven Groote Hei ing van ei uizen, wi erleenen rrein dei "'oensdag rganiseer rrein sul) 1 Aug U' openluc! gelegen:) ngen, met sche dra» p beide s in begre? ting. e BESLISSING. esloten wordt het ontwerp-voorstel goed te Keuren en aldus den raad ter beslissir voor te dragen. ian het rapport wordt kennisgenomen. Hierbij heeft de post achterstallige hure le bijzondere aandacht. Besloten wordt he lestuur der woningstichting op deze mis- itand te wijzen en met Klem aan te dringe op het nemen van maatregelen tot invorde ring der achterstallige bedragem. Voorts zal aan het bestuur de vraag worden geste of de inning der huren in het vervolg weke lijks kon geschieden, waardoor wellicht achterstand minder zal zijn dan bij inniijg per maand De balans )er 31 Dec, 1931 alsmede verli er. winstrekening over 1931 worden goedge keurd. Be volledige jaarstukken zullen a het rijk worden doorgezonden. [besloten wordt aan de vereeniging mede deelen dat op dit oogehblik niet is te z ■gen of de muziektent op 3^ Aug. a«s. aan Torenstraat zal zijn opgeslagen zoodat te gen dien datum het verzoek kan worden hei' laald. In beginsel is tegen het ingebruil: geven van de muziektent geen bezwaar. S Besloten wordt aan den Techn.Ambt. O.W ostenopgaaf te vragen van het op eenvou dige wijze herstellen van het wegdeK van den Groote Melmweg. liet intrekking van het besluit van 19 Juli 1932 wordt besloten den Techn.Ambt. 0. te verzoeKen om nadere inlichtingen De gevraagde toestemmingen worden ver leend, onder voorwaarde dat omtrent het gebruiknemen van de gemeenteterreinen en het daarop plaatsen van tenten alsmede het afsluiten van wegen overleg wordt ge pleegd met den techn.Ambt. 0.'r. es n te AANMERKINGEN. Al iicT- 1^ oJ^cLzjiX v/V iM\c. S«: Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 428