BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Techn«Ambt Bout en Voningtoezicht 23-7-'32 Idem Commissie inzake onderzoek tótstand brenging zweminric ting llzT. R.A.Hersteilings- oordvereeniging va Spoor- en Tramweg personeel"Mgr.Mut saers" uemeentesecretaris 20-7-'32 19-7-'32 KORTE INHOUD. e_. voor het afzetten van het voornoemde t; rein op loensdag 10 Augustus des namiddag! van 1 tot 7 uur en 00 Ponderdagavond 11 Augustus van 7 tot H uur n.m. deelt mede, dat O.van Amersfoort wonende te Soest in verband met een door hem inge. iiend bouw )lan ontheffing behoeft van het paalde in art. 8 der bouwverordening. Geai viseerd wordt de ontheffing te verleenen der voorwaarde van storting van een bedrag van f 36:.- in het "legenfonds, en afstand van grond ter grootte van plm. 91 M2 om dj weg ter plaatse op een breedte van 14 Hete te kunnen brengen, terwijl voorts het dub! Ie woonhuis op een afstand van IOJ2 -Ueter 1 ie Zuidelijke zij erfaf scheiding moet worden gebouwd en 2m Meter uit de Noordelijk zi afscheiding. biedt ter behandeling aan een verzoek on bouwvergunning vergezeld van de noodige tei keningen en adviezen. brengt raoport uit inzake stichting van een "hatuurbad" )e I gevraag ider voorw ilet wege oorschrift laatsing v shreven in iü' - en To vragen vergunning tot het houden van een collecte op een nader te bepalen dag Zon- iag) De inspecteur van Politie adviseert het zoek in te willigen onder de gewone voor waarden. rapporteert dat voor het samenstellen van het kohier straatbelasting door P.C. Zonne veld 23 uren extrawerk is verricht en advi seert daarvoor f 15»- te betalen. De vergunn ehouden. lesloten w irzoeken b ijlen opva ncling van jlen dien |g van he arvan, al m bij de m te will )e vergunn rdt verle Besloten aeft f 15.- Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 429