n, yk x z*r. BESLISSING. ;en lan- .te Kinabuj iatschap n; esterbergl iet de lei. :en advi- beschik-j ,n het veiv sing var. ■en. Hij anten te zake die- e Buurte concours en 2e PinU ste eon- e mogen tent als haar een n onge- Aan adressanten te berichten, dat naar iet oordeel van het vollege de-Huurtspoorbeg 'ij. te zorgen heeft voor behoorlijke ver .ichting van de stop ilaatsen en van gemeen tewege ter voorkoming van meerdere aanvra en tot verlichting van de stopplaatsen niet can overgaan een lantaarn te plaatsen aan Le stopplaatsen niet kan overgaan een lan ïaarn te olaatsen aan de stooilaats ''Kinaou' Besloten wordt aan adressant te berichte lat nog niet op het verzoek kan worden be (schikt om r eden dat op de aangegeven dage Jwaarschijnlijk ook te Soest een concours (zal plaats hebben uitgaande van het Soest fciarmoniecorps. Binnenkort hoopt het nolle leen beslissing te kunnen geven. "'ordt voor kennisgeving aangenomen. n er e xanbrengerJ f Aangezien de reclame niet als ontsirend °B J" ordt beschouwd en de eigenaar van het te Lnier, welrfceei aps agent voor de N.V. optreedt is i heboer. igeen vergunning noodig. Mulders Jij schrij] le, dat *olitieverl iven, wel- -ijst ten aannerki: n dempen ijn nieui] 'inkweg e A.no. leiding es temming] genoemd anuari Alle hoofden der scholen in kennis te stellen met den inhoud der ciculaire en verzoeken te willen mededeelen of zij be- Ireid zijn aan het daarin opgenomen ver zoek gevolg te geven. Be toesteipming wordt verleend conform de (voorwaarden door den Techn.Ambtenaar 0.1. 1 in zijn advies gesteld. c\Ji vhl/ VI J \J xsHi [2- ll al til<r Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den rnet vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 42