1tb. rnoemde f 3 namiddag ivond li BESLISSING. tonende hem inge' i van het ïing. Geat ;rleenen t :en bedrag i afstand M2 om de m 14 hete i yhet dub'» -Weter ii 'et worden iüjtt zijei r zo etc on nodige tei mg van De .^evraagde ontheffing wordt verleend ider voorwaarde van storting van f 3^4.- Jhet wegenfonds en onder natcomen van de oorschriften ter zake grondafstand en laatsing van het dubbel woonhuis als om- chreven in het rapport van den Techn.Ainbt jut.- en "Woningtoezicht. )e vergunning genummerd 1/577 wordt aan- jlhouden besloten wordt aan de raadscommissie te eruoeken haar taak eenigszins ruimer te ijlen opvatten en het college door toe- ilcling van becijferingen van advies te illen dienen omtrent de kosten van stich- Bg van het natuurbad en de exploitatie aa:vanalsmede adviezen te willen inwin- en bij de Kon .liedZwembond en deze advie- en te willen overleggen van een dag Zon- ert het ne voor- )e vergunning tot het houden der collecte arat verleend. 3j.len van CZonne- t en advi' Besloten wordt het estrawerx te betalen M+ f 15.-. [7 a/j/tóAz, v ij 1/ l7 1 IHHJ. y- cv Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 430