-A' van den jcomolex en '1. oj het ontit et oorspnj le grenst ep 31 Aug| rsf oortscl sproeinagl het BESLISSING. te Soestij 1. ïemeentelil I Besloten wordt de bezwaren der woning- ■tichting aan den Minister van Binnenland- Tche Zaken mede te deelen onder vermelding dat liet college zich daarmede vrijwel kan ver eenigen. Voorts zal de Minister worden inl- gelicht omtrent den s tand xan zaken het uitbreidingsplan betreffende. I Ba een telefonisch onderhoud dat de burge meester omtrent het schrijven met den heer |van Nes heden heeft gevoerd wordt besloten le grenswijziging tpssschen Amersfoort en joest niet in het plan tot uiting te laten Icomen en nog eenigen tijd af te wachten of [het gemeentebestuur van Amersfoort omtrent jet schema van het uitbreidingsplan betreft Jfende "Isselt" en omgeving, dat door den heer |ran Nes werd gereed gemaakt en aan dat ge aeentebestuur werd toegezonden, nog zal abt- hoorden. In geval geen antwoord wordt ontvangen zhl [de ontwerper worden gemachtigd het gedeel(t [dier gemeente onder "Isselt" als besternmin Itot landbouw in het ontwerp uitbreidings plan op te nemen. Een en ander schriftelijk [den heer van ^es te bevestigen. De burgemeester deelt mede, dat hij ten laanzien van de verzoeken 1 en 3 in zijn Jwaliteit inwilligt. De vergadering be- jsluit voorts goedgunstig op de verzoeken 2 en 4. Op het verzoek 5 kan niet worden beschikt om reden dat de verplaatsbare mu Iziektent op 31 Augustus a.s. te Soest moe horden gebruikt voor het openbare concert |te geven door de plaatselijke Harmonie. komst aanBesloten wordt: ig van afJI- den Dir. v.d.Xleeschkeuringsdienst te verzoeken van bericht en raad te dienen. 2. de afdeeling Utrecht van de Ver.van Ned. Gemeenten te verzoeken te willen me dedeelen, of met betrekking tot de plan nen tot oprichting van een destructor nog nadere inlichtingen kunnen worden gegeven "aarmede bij de behandeling van de over eenkomst tekening moet worden gehouden. 7001 V erraelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. eGt-e£-——i \A~-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 434