5 3 3 3 3; s s J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. yo. ie heer Ensering 3 1. Techn.AmbtO.'V. 25-7-32 31. iIdeal bi jldem 1-8-'32 l-8-*32 H jldem 1-8-'32 S A 3 T.O.S. afd Soest 20-7-'32 Vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden A'dam 27-5-* 32 KORTE INHOUD. lege medi deeld. komt op uitnoodiging in de vergadering tt Ue Voorz toelichting van zijn verzoek om medewerk^ &n een s bij zijn plannen tot oprichting van een Jerworper plaatselijke vereeniging tot verzekering i inwoners voor ziekenhuisverpleging. Als ti lichting deelt de heer Ensering mede, dat een vereeniging als door hem bedoeld in 4c gemeenten werkzaam is. Tusschen deze vereej gingen bestaat een federatieven band. De meente heeft bij de oprichting groote bek gen in verband met de bestrijding der hoog fkosten aan ziekenhuisverpleging voor on- ^ninverrnog enden. I deelt mede dat het beschadigen van het electriciteitsnet aan de Eemstraat is ven haakt door burgers, die een touw, waarmede leen boom was "getuid", hebben losgemaakt, adviseert 2 boomen te verkoopen, n.1. 1 en 1 beuk aan H.van Holten voor den prij van f 1.- per stuk, en eveneens 1 eik en 1 beuk aan M.de Bruin voor denzelfden prijs, stelt voor gunstig te beschikken op het deling tot hem gericht verzoek van J.v.d, Lugt om van de gemeente te mogen aankoopen 11 wilgenboomen voor den prijs van f 20.- in totaal. deelt mede, dat hem uit een ingesteld on derzoek gebleken is, dat oo de voorgesteld uitbreiding der waterleiding in den Braam* alleen het perceel van den heer de Leest t worden aangesloten. verzoekt toestemming tot het houden van collecte (bloemendag) op 15rtug. 1932. De zonder toesteipming aangevangen collecti is door de politie belet. De Inspecteur heeft overigens geen bezwar verzoekt toestemming tot het doen circule ren van een inteekenlijst in Juni-Juli of Augustus 1932. De Inspecteur van Politie adviseert gunst e nota en zoo n Conform besloten 1 Conform der boom< Beslotei dracht dc te handhc Irabt. dei [De toes1 -ling dat op 15 Au{ Tot het maand Au* /verleend datum wa; wordt ge] (J 3 c Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 435