73 -Ai H 67j BESLISSING. adering te, medewerk^ van een zekering t ng. Als ti aede, dat ae ld in 3ze veree Dand. De roote "belj, 5 der hoog voor on- van het it is vert waarmede sgemaakt, n.1. 1 len prij eik en len prijs, i op het in J.v.di aankoopen m f 20. je Voorzitter deelt mede dat het verzoeij: jan een ernstig onderzoek zal worden on- Iderworpen en dat het oordeel van het col 1 lege medio September zal worden medege deeld. steld OU' orge3telii en Braamt e Leest 2 den van 1932. n coilecti en bezaan n circulei -Juli of ert gunst ■De nota ad f 27,85 te voldoen en de kos- ten zoo mogelijk verhalen op de schuldige [conform het advies wordt tot verkoop besloten Iconform het voorstel der boomen besloten. wordt tot verkoop «Besloten wordt de oorspronkelijke voor dracht dd. 13 Mei 1932 le afd. no.2448 te handhaven en het rapport van den Techiji 'Ambt. den raad over te leggen. [üe toestemming wordt verleend onder bepa jlj-ing dat de collecte gehouden mag worden fo? 15 Aug. d.s. tot des middags 12 uur. Tot het houden van de collecte in de maand Augustus a.s. wordt toestemming verleend onder bepaling dat omtrent den datum waarop gecollecteerd wordt overleg wordt gepleegd met de Politie. n. Al Af\ lb. c VUs V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 4 AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 436