BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Hervormde Jeugd- kerk commissie 20-7-*32 [lied. Zeemanscentra]- 14-5-'32 ileAmsterdam voorzitter 4e afd. ter secre- tarie 1-8-'32 Idem 4-8-'32 ;Techn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht doet afstand van haar verlof B geldende ftet verlof voor'het perceel Vredehof straat 15 en wel Hnk ingaande 4 Augustus 1932. ïrdt ingas verzoekt vergunning tot het doen circulee.«esloten v ren van een inteezenlijst op een met naderlr col-led aangegeven tijdstip.' De Inspecteur van Politie adviseert gunst; jele aanvrs nedebre gen van de sier lorden gest Weentebel stelt voor den raad ter vaststelling aantftonform he bieden een ontwerp verordening als bedoeld^ [in art. 38 vierde lid der Lager Onderviijsn| conform het ontwerp voorgedragen door de jafd. Onderwijs. vestigt de aandacht op de bepaling van pfrBesloten v 4- van art. 31 duodecies der wet op de per-pellen in soneele belasting, welke het noodig maakt,Ie voor de dat besluiten inzahe wijziging der classififcierorntrer; catie van de gemeente voor de heffing dier Bamis si e t belasting of betreffende wijziging van hare^ grondslagen voor 1 September 1932 worden genomen om nog in 1933 toepassing te kunneil vinden. ie begroot :r beoorde Igezonden dering va deelt mede, dat bij de behandeling der be grooting 1932 den raad is toegezegd dat de begrooting openbare werken voortaan vooraf] in de commissie O.W. zou worden behandeld en verzoekt in verband daarmede te mogen vernemen of deze begrooting toegezonden vóo| of na het onderzoek dier begrooting door B. en 'V biedt ter behandeling aan eenige verzoekende vergunn om bouwvergunning vergezeld van de noodigeBatig de jteekeningen en adviezen. I geboekt Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 437