;eldende 5 en wel i circulee. met nader esloten wordt de toestemming tot het hou r collecte te weigeren op grond, dat de aanvragen tot collecteeren schade zul ert gunsti| n medebrengen voor de plaatselijke inst n, en van weldadigheid, waaraan in verba i de slechte tijden reeds hooge eischen rden gesteld, waardoor ook indirect het meentebelang zal worden geschaad. ling aanl s bedoeld nderwijsiit door de ng van pat p de per- ig maakt, r classifi fing dier g van hare worden te kunnen ng der te' gd dat de an vooraf ehandeld e mogen sonden vó) ïg door verzoetten noodige BESLISSING. t verlof tot verkoop van alcoholvrijen nk in het perceel Vredehofstraat 15 rdt ingaande 4 Aug. 1932 ingetrokken. ei nd onforn het voorstel wordt besloten. Jesloten wordt geen wijzigingen voor te tellen in de classificatie van de gemeen-' voor de heffing der Pers. belasting, lerorntrent ware de meening der belasting inraissie te vragen. )e begrooting voor Openbare Werken zal r beoordeeling aan de commissie worden legezonden, na de behandeling in de ver- Wering van S. en 1. >e vergunningen worden verleend overeen- ptig de besluiten hiernevens gevoegd [geboekt onder de nos. 1/576 e" 1/5ÖO. den yil j6k. 17 4, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 438